+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Chceme být konkurenceschopní

Chceme být konkurenceschopní – aktivní škola

Také třetí úspěšná žádost o finanční příspěvek na rozvoj školy navazuje na ukončený grantový projekt OP RLZ z let 2006-2008 a na realizovaný projekt operačního programu OP VK Kraj Vysočina-1.kolo výzvy pro GP - oblast podpory CZ.1.07/1.1.01/01.0013.

Z další navazující evaluace práce školy vyplynula potřeba zaměřit se nejen na zvyšování kvality vzdělávání žáků, ale i na vzdělávání mimo výuku směřující k rozvíjení klíčových kompetencí, na nové organizační formy a výukové činnosti s důrazem na mezipředmětové vztahy.

Tento projekt řeší jako nadstandard rozšíření výuky kurzovými aktivitami týkajícími se environmentální a estetické výchovy, ale i sociální vztahy, ukazuje smysluplné volnočasové aktivity, dále rozvíjí a upevňuje klíčové kompetence.

Žák se zúčastní těchto aktivit 2-3x za 9 let.

K tomu přispěje i příprava pedagogů k zvyšování odbornosti a osvojování si moderních metod práce, jež souvisí se zvyšováním kvality a efektivity pedagogické činnosti. Výsledkem budou vytvořené metodické listy, pracovní listy, evaluační materiály a jejich ověřování v praxi.

V další inovaci ŠVP chceme rozvíjet pozitivní přístup žáků nejen ke vzdělávání, k rozvoji klíčových kompetencí, ale přispět i k rovným příležitostem, ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Projekt řeší cílenou systémovou podporu volnočasových aktivit žáků nad rámec vyučování v třídenních kurzech, které zasahují i do jejich volného času.

Prostřednictvím kurzů se rozvíjí klíčové kompetence nejen žáků, ale i pedagogů a pracovníků s dětmi. Obsahem aktivit je i environmentální výchova.

Těchto kurzů se zúčastní žáci prvního stupně v každém ročníku 1 krát, zapsaní žáci družiny 3x v průběhu tří let. Žáci druhého stupně 2 x za dobu školní docházky. Jsou to ti, kteří se chtějí vzdělávat v oblasti estetické výchovy nad rámec povinné výuky.

Cílem aktivit je i navázat, respektive doplnit přijaté aktivity Učíme interaktivně z 1. výzvy Kraje Vysočina tak, aby se vytvořil souhrnný celek výuky, výchovy a volnočasových aktivit

K tomu chceme

1. Konkrétními aktivitami, vytvořenými programy, metodikami, atd. doplnit ŠVP

2. Ověřit navrhované postupy v praxi

Ve škole je realizována druhá verze ŠVP v 1. až 3. ročníku, 6. až 8. ročníku, ve školním roce 2009  - 2010 tedy již čtvrtým rokem.

Cíl školního vzdělávacího programu, zkvalitnění výchovy a vzdělávání vyžaduje ukázat žákům, že ke vzdělanosti patří i rozvoj estetického cítění, kvalitní využívání volného času, osvojení si zásad slušného chování na veřejnosti, mimo školu, v kolektivu mimo dosah rodiny, i šetrnost k životnímu prostředí.

K plnění přijatých cílů ŠVP chceme

- vytvořit návod, jak tyto aktivity využívat

- vytvořit chybějící metodické materiály k jednotlivým aktivitám

- zajistit potřebné materiálové zabezpečení (studijní materiály, příručky, odborné knihy, encyklopedie).

To vše by mělo přispět k modernizaci našeho ŠVP orientovaného na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Z hodnocení vyplynula nutnost v každém případě si do budoucna stanovit takové aktivity, které budou zaměřeny na všechny části cílové skupiny podle věkového zařazení, mezipředmětových vztahů, s ohledem na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

Konkrétní aktivity však nezasáhnou všechny žáky školy, ale jen ty, kteří odpovídají záměrům aktivity - na základě konkrétního jednání s nimi.

Pro pedagogické pracovníky budou vytvářeny motivační i materiální podmínky k jejich dalšímu vzdělávání, k zpracovávání uvedených materiálů. Získají zkušeností v uplatňování nových metod práce s cílovou skupinou žáků.

Motivaci žáků zaměříme již při hodinách ve škole v odpovídajících předmětech tělesná výchova, výtvarná výchova, přírodověda apod., při třídnických hodinách na vysvětlování, proč je potřebné, aby se žáci sami aktivně zapojovali do přípravy volnočasových aktivit, kurzů - Dítě a jeho svět, Pomůžeme přírodě?, Výtvarné plenéry, Keramika -  jak by i oni mohli přispět k zajímavému využití školní docházky, jak rozšířit svůj znalostní obzor i v době svého volna.

Budou včleňováni do projektového (někteří již mají zkušenosti) a kooperativního vyučování, do tvorby zajímavých třídních, ročníkových či školních miniprojektů.

Zapojí se konkrétními úkoly do tvorby vyučovacích modulů sběrem, utřiďováním a propojováním poznatků, využíváním různých informačních zdrojů, hledáním souvislostí mezi jevy, prezentováním vlastních názorů apod.

Zapojení a výběr žáků do činností bude realizováno podle jejich možností, schopností, reálnosti mimo vyučovací proces. Vyučující vždy bude žáky (skupiny žáků) motivovat rozhovorem, ukázkami práce na interaktivní tabuli, internetem, četbou apod.

Konkrétně

pomoc při tvorbě metodických materiálů, shromažďování materiálů, třídění informací, tvorba nákresů, schémat, obrázků, fotodokumentace, prezentace výsledků vlastní práce, tvorba výukových plakátů, plastických modelů.

Pedagogové budou pro uvedené oblasti aktivit připravovat materiály k modernizaci metod práce mimo školu, podklady pro plnění jednotlivých aktivit, zpracovávat k tomu metodické materiály, vyučovací moduly, řídit celý aktivizační proces.

Motivací pro pedagogy je jejich vlastní práce, jako zásadního vyučovacího a výchovného elementu, úspěšnost, seberealizace.

K tomu přispějí jejich sebevzdělávací aktivity, výměny zkušeností uvnitř školy, ale i mimo školu.

Přínosem pro žáky bude

  • vytvoření kurzů pro žáky všech ročníků prvního stupně, žáky navštěvující oddělení družiny, žáky mající zájem o estetické vzdělávání
  • rozvoj klíčových kompetencí a jejich uplatňování v reálném životě
  • jejich motivace k dalšímu životnímu uplatnění
  • vlastní osobnostní rozvoj, schopnost tvořivě myslet a logicky uvažovat
  • umění všestranné a otevřené komunikace

Projekt je rozdělen do 5 kapitol.

Na tento projekt trvající od 2. 11. 2009 do 30. 6. 2012 jsme obdrželi 2 054 508 Kč. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Obsah celého projektu je k nahlédnutí u managementu projektu ve škole.