+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Školní vzdělávací program

V Základní škole Pelhřimov, Na Pražské 1543 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu

„ABYCHOM  SI  V ŽIVOTĚ  VĚDĚLI  RADY …“.

Učební plán je výsledkem dlouhodobé systematické práce celého pedagogického kolektivu. Při tvorbě jsme se opírali i o zkušenosti z jiných škol, ale zároveň jsme kladli důraz na originalitu našeho ŠVP, aby co nejvíce odpovídal našim  podmínkám a představám.

Podle tohoto dokumentu jsme zahájili vyučování ve školním roce 2007 – 2008 v 1. a 6. ročníku. V ostatních ročnících  budeme nadále vyučovat podle státních učebních osnov Základní škola, i když i tady chceme využívat prvky ŠVP.

 

Smysl vzdělávacího programu

V žádném případě se nejedná o  revoluci ve škole. Děti téměř ani nepostřehnou změnu ve výuce. Ve stručnosti jde o to,  že jsme sami stanovili hodinové dotace jednotlivých předmětů,  upravili a vypustili učivo, bez kterého se děti obejdou. Tím vytvoříme více časového prostoru pro učivo, které naopak děti potřebují.

Předměty budou spojovány do oblastí a ty budou  vyučovány  integrovaně.  Hlavní a nejdůležitější změnu vidíme v tom, že cílem již nebude probrat látku, kterou nám určují státní osnovy, ale naučit děti kompetencím, čili dovednostem, které budou potřebovat do života.

 

Jaké to jsou kompetence?

1. Kompetence k učení – osvojit si strategii učení a získat žáka  pro celoživotní učení

2. Kompetence k řešení problému – vést k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému

3. Kompetence komunikativní – vést k otevřené a účinné komunikaci

4. Kompetence sociální a personální – schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

5. Kompetence občanské – rozvoj svébytné, zodpovědné osobnosti plně si uvědomující svá práva a povinnosti 

6. Kompetence pracovní

K tomu, abychom mohli děti vybavit těmito dovednostmi, využíváme pestré a pro děti zajímavé vyučovací metody, jako např. kooperativní výuku, projektové vyučování, kurzy, exkurze apod.

V konečném pojetí by děti měly školu vnímat jako zajímavou, motivující, zábavnou a prospěšnou.

Předpokladem úspěšného naplňování nové cesty jsou především učitelé. Ti při tvorbě ŠVP nastudovali stovky stran zákonů, předpisů, metodik, ale především se sami museli přesvědčit o potřebných změnách. A to nebylo jednoduché. S radostí však lze konstatovat, že jsou schopni přijatý dokument již úspěšně realizovat.

K tvorbě tohoto důležitého dokumentu přispělo i to, že jsme mohli čerpat finanční podporu na proškolování, semináře, na technické vybavení z grantového projektu Evropského sociálního fondu.

 

Priority, které si naše škola stanovila:

1. Kvalitní výuka, vzdělání a výchova žáka
2. Jazyková vybavenost do života
3. Zdravý životní styl
4. Estetická výchova
5. Bezpečné prostředí

 

Naším cílem je vychovat absolventa těchto kvalit:

Profil absolventa ZŠ Na Pražské

1. Umí se učit. Má ctižádost sám sebe vzdělávat po celý život.

2. Ví si rady, jak získávat informace, používá při tom moderní techniku a poznatky dovede využít v praktickém životě.

3. Je schopen logického uvažování, komunikuje smysluplně, kultivovaně, věcně, naslouchá druhým a spolupracuje s nimi.

4. Respektuje a snaží se dodržovat pravidla vzájemného soužití, chová se slušně, morálně, eticky,   je schopen pochopit druhé, má v úctě sebe i druhé, je zdravě sebevědomý.

5. Uplatňuje svá práva a plní své povinnosti, je zodpovědný za svůj život, zdraví a vzdělání, respektuje naše tradice i tradice jiných národů, smysluplně tráví volný čas, je citlivý kživotnímu prostředí.

6. Využívá znalosti i zkušenosti k přípravě na budoucí povolání.