+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Školní vzdělávací program

V Základní škole Pelhřimov, Na Pražské 1543 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu

„ABYCHOM  SI  V ŽIVOTĚ  VĚDĚLI  RADY …“, platného od 1. 9. 2022.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy vydal Opatření, kterým se od 1. 9. 2021 v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Změna se týká především nového pojetí informatiky. Cílem je modernizovat obsah vzdělávání, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století.

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Nový RVP ZV znamená pro školu provést revizi svého Školního vzdělávacího programu a promítnout do něj tyto změny. Poslední možný termín pro zavedení těchto změn je 1. 9. 2023. Rozvoj digitálních kompetencí u našich žáků vidíme jako důležitý, proto jsme letošní školní rok začali s novým školním vzdělávacím programem. Personální i technické podmínky pro jeho zavedení máme, budeme je nadále zlepšovat.

Učíme děti kompetencím, čili dovednostem, které budou potřebovat do života.

Jaké to jsou kompetence?

1. Kompetence k učení – osvojit si strategii učení a získat žáka  pro celoživotní učení

2. Kompetence k řešení problému – vést k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problému

3. Kompetence komunikativní – vést k otevřené a účinné komunikaci

4. Kompetence sociální a personální – schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

5. Kompetence občanské – rozvoj svébytné, zodpovědné osobnosti plně si uvědomující svá práva a povinnosti 

6. Kompetence pracovní - využívat znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost

 

7. Kompetence digitální   - porozumění základním principům digitálních technologií

 

Priority, které si naše škola stanovila:

1. Kvalitní výuka, vzdělání a výchova žáka
2. Jazyková vybavenost do života
3. Zdravý životní styl
4. Estetická výchova
5. Bezpečné prostředí

 

Naším cílem je vychovat absolventa těchto kvalit:

Profil absolventa ZŠ Na Pražské

1. Umí se učit. Má ctižádost sám sebe vzdělávat po celý život.

2. Ví si rady, jak získávat informace, používá při tom moderní techniku a poznatky dovede využít v praktickém životě.

3. Je schopen logického uvažování, komunikuje smysluplně, kultivovaně, věcně, naslouchá druhým a spolupracuje s nimi.

4. Respektuje a snaží se dodržovat pravidla vzájemného soužití, chová se slušně, morálně, eticky,   je schopen pochopit druhé, má v úctě sebe i druhé, je zdravě sebevědomý.

5. Uplatňuje svá práva a plní své povinnosti, je zodpovědný za svůj život, zdraví a vzdělání, respektuje naše tradice i tradice jiných národů, smysluplně tráví volný čas, je citlivý k životnímu prostředí.

6. Využívá znalosti i zkušenosti k přípravě na budoucí povolání.

 

 

Pro ročníky, ve kterých žáci neabsolvují větší část nové Informatiky v předchozích ročnících, si škola vytvoří přechodné ustanovení v ŠVP, ve kterém bude uvedeno, že pro žáky jsou na toto období závazné jen některé výstupy, a to pro účely hodnocení na vysvědčení.

 

dočasně platná příloha pro přechodné období