+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Učíme interaktivně

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543 vypracovala druhou úspěšnou žádost na čerpání financí pro potřebu školy.

Projekt navazuje na výsledky práce při vzdělávání a výchově cílové skupiny žáků a na ukončený grantový projekt OP RLZ z let 2006-2008.

Z hodnocení práce školy vyplynulo, že je nyní potřebné se zaměřit na tyto cíle

1. Zvyšovat kvalitu vzdělávání žáků, rozvíjet jejich klíčové kompetence.

2. Zavádět interaktivní vyučovací metody, organizační formy a výukové činnosti, s důrazem na mezipředmětové vztahy.

3. V přípravě pedagogů zvyšovat jejich odbornost k implementaci ŠVP, osvojovat si moderní metody práce, jež souvisí se zvyšováním kvality a efektivity ve vzdělávání, s důrazem na cizí jazyky, ICT, environmentální oblast.

4. Výsledkem činnosti obou cílových skupin by měly být vytvořené interaktivní výukové moduly, "učebnice", metodické listy, pracovní listy, evaluační materiály a jejich ověřování v praxi.  

5. Při hodnocení projektových aktivit a plnění ŠVP managementem školy podporovat zpracování evaluačních nástrojů za účelem zvyšování kvality ve vzdělávání.

Cílem projektu je přispět ke zkvalitňování počátečního vzdělávání žáků ZŠ. V další inovaci ŠVP rozvíjet pozitivní přístup žáků ke vzdělávání, k rozvoji klíčových kompetencí, přispět k rovným příležitostem, ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

To znamená

1. Vytvořit interaktivní modulové programy, metodiky, pracovní listy, soubory cvičení pro samostatnou práci, CD, DVD, apod., zpracovat hodnotící nástroje.

2. Konkrétními aktivitami, vytvořenými programy, metodikami, pracovními listy atd. implementovat ŠVP.

3. Ověřit navrhované postupy v praxi.

4. Vytvořit podmínky pro teoretickou přípravu pedagogů na zavádění interaktivní výuky.

5. Realizaci záměrů podpořit další výpočetní a multimediální technikou.

Výstupem celého projektu by měl být

Žák

- sebevědomý, vzdělaný, pozitivně motivovaný k dalšímu vzdělávání, přiměřeně ovládající cizí jazyk, smysluplně využívající ICT, jemuž nebude lhostejné životní prostředí,

- využívající získané kompetence:

 • k aktivnímu používání cizího jazyka
 • k zdokonalení komunikačních dovedností
 • k učení
 • k řešení problémů v konkrétní oblasti výuky i v občanském životě
 • k hledání souvislostí mezi jevy, příčinami problémů, a jejich řešení
 • k uvědomění si vlastní odpovědnosti
 • k sociální a personální spolupráci
 • k respektování cizího názoru
 • k demokratickému rozhodování

Učitel efektivně realizující ŠVP

Hlavní cílovou skupinou jsou žáci Základní školy Pelhřimov Na Pražské 1543, která má první a druhý stupeň ZŠ, několik oddělení školní družiny, školní klub.

Potřebnost projektem zasáhnout cílovou skupinu žáků vychází z pedagogických potřeb, evaluace vyučovacího procesu, kterou jsme provedli za pomoci odborných doporučení a z vlastního hodnocení.

Ujasnili jsme si, co nám brání v dalším zkvalitňování práce, jaké rušivé jevy ovlivňují kvalitu výchovně vzdělávací práce.

Z toho vyplynula nutnost v každém případě si do budoucna stanovit takové aktivity, které budou zaměřeny na všechny části cílové skupiny podle věkového zařazení (první stupeň), podle předmětů či mezipředmětových vztahů, s ohledem na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

Přínosem pro žáky bude

 • rozvoj klíčových kompetencí a jejich uplatňování v reálném životě
 • jejich motivace k celoživotnímu učení s cílem ovlivňovat šance v dalším životním uplatnění
 • vlastní osobnostní rozvoj, schopnost tvořivě myslet a logicky uvažovat
 • umění všestranné a otevřené komunikace
 • odpovědná volba budoucí profesní orientace

Pro žáky se specifickými poruchami učení přinese přívětivé prostředí, které jim umožní jejich uplatnění ve vyučovacím procesu třídy, zapojení do činností, které jim evokují pocit uspokojení z rovnocennosti ve školním kolektivu a které je bude motivovat v dalším životě.

Přínosem pro pedagogické pracovníky bude

 • prohlubování jejich znalostí o problematice školské reformy
 • pochopení potřeby neustálé modernizace systému výchovně vzdělávací práce
 • zhodnocení stávajících metod práce, sebehodnocení dosavadní činnosti v přístupu k novým metodám práce
 • jiný přístup managementu školy k motivování učitelů k dalšímu vzdělávání, k získávání dovedností, k posuzování a vyhodnocování učebních procesů a postupů

Projekt je rozdělen do 9 kapitol.

Na tento projekt trvající od 2. 2. 2009 do 30. 6. 2012 jsme obdrželi 3 968 896 Kč. Je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Obsah celého projektu je k nahlédnutí u managementu projektu ve škole.