+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Historie ZŠ Na Pražské Pelhřimov

 

29. srpna 1977 byla otevřena v Pelhřimově Základní devítiletá škola Na Pražské. Ředitelem školy se stal Mgr. Jaroslav Florian. Školní rok zahájilo ve 20 třídách 624 žáků. Od září 1976 probíhá výuka podle Nové výchovně vzdělávací soustavy (NVVS), přechází se na osmiletou školní docházku.

Ve školním roce 1983/1984 žáci poprvé končí povinnou školní docházku v 8. třídě.

Pro roky  1979 až 1987 je charakteristický prudký nárůst počtu žáků:
rok 1979:        21 tříd 646 žáků, rok 1987:   27 tříd 858 žáků

Naplněnost ve třídách dosahovala až 39 žáků. Všechny odborné učebny i třídy školní družiny byly postupně přeměněny v kmenové třídy. V roce 1985 byla jedna třída umístěna v pronajatých prostorech mimo školu, v roce 1986 to byly dokonce dvě třídy.

V září 1987 dosavadního ředitele Jaroslava Floriana, který přešel na místo školního inspektora, vystřídal  Mgr. František Ryšánek.

K 1. září 1988 odešlo do nově otevřené ZŠ Osvobození 259 žáků, na ZŠ Na Pražské zůstalo ve 21 třídách 589 žáků.

Sametová revoluce v listopadu 1989 vyvolala řadu okamžitých změn – mění se obsah učiva některých předmětů, zvl. dějepisu a občanské výchovy, místo ruštiny se zavádí výuka angličtiny a němčiny. Od r. 1991 nastává postupný návrat k povinné devítileté školní docházce. Při velkém počtu žáků ve třídě se zavádí dělení na skupiny v Čj a M, je zřízena tzv. „vyrovnávací třída“.

Od 1. ledna 1993 je škola právním subjektem.

V r. 1994 bylo zavedeno rozšířené vyučování cizích jazyků – Aj, Nj od 3. třídy, na 2. stupni byla zavedena třetí hodina Tv.

V červnu 1995 ředitel školy Mgr. František Ryšánek odchází do důchodu, novým ředitelem školy se stává Mgr. Luděk Charouzek.

V r. 1995 je do výuky začleněn nový předmět Informatika, je otevřena třída pro děti s poruchami učení, tzv. „dyslektická třída“.Byla zahájena rozsáhlá renovace a modernizace školy – provedena generální oprava výměníku tepla, drátěné klece v šatnách 2. st. byly nahrazeny skříňkami.

Od 1. září 1996 je v 1. až 7. ročníku zaveden nový vzdělávací program „Základní škola“, je opět povinná devítiletá docházka. V témže byla poprvé otevřena jedna 1. třída se sportovním zaměřením (chlapci – lední hokej, dívky – košíková), ve 3. ročníku jedna třída „plavecká“. Ve 4. až 7. ročníku byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou jazyků, pokračuje třída pro děti s poruchami učení. Na 1. stupni byly nainstalovány šatní skříňky.

V září 1999 byl uveden do provozu zrekonstruovaný sportovní areál. V tomto roce začal pozvolný úbytek žáků, který trval až do r. 2010:

 rok 1999:   26 tříd 633 žáků

 rok 2010: 17 tříd 366 žáků.

V lednu 2000 byla v malé tělocvičně vybudována horolezecká stěna a v červnu byla vybudována druhá počítačová učebna. Ve školní jídelně byly zavedeny čipy na výdej obědů.

V roce 2001 byla dvě hřiště na venkovním sportovním areálu opatřena asfaltovým povrchem, byla provedena rekonstrukce učeben F-CH a Př, výměna rozvodů studené vody do plastu.

V roce 2002 byla dokončena postupná výměna osvětlovacích těles, položena nová krytina na střechy tělocvičen, zřízena učebna Vv a vybudován areál s minigolfem. Poprvé se uskutečnil projekt 9. ročníků „Jeden den v povolání“.

V r. 2003 poprvé proběhly pro děti 1. stupně adaptační kurzy na Hříběcí. Byli do něj zapojeni studenti z Masarykovy university v Brně.

V r. 2004 první sportovní třída postoupila do 9. ročníku, sportovní třídy jsou ve všech ročnících 2. stupně. Poprvé se uskutečnily jazykové kurzy Aj a Nj a pro 8. a 9. ročník kurz zaměřený na 1. pomoc a primární prevenci.

V r. 2005 byla provedena rekonstrukce sociál. zařízení na 2. st. za 2 mil. Kč.

V červnu 2006 je dokončena první verze dokumentu ŠVP ZV „Abychom si v životě věděli rady…“  a od září škola zahajuje výuku podle tohoto vlastního vzdělávacího programu. Ve třídách byly nainstalovány první interaktivní tabule, byla vybudována keramická dílna, zakoupena keramická pec, byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení na 1. st. za 1,5 mil. Kč.

V r. 2007 byla provedena rekonstrukce sprch a umýváren u tělocvičen, položena zámková dlažba před hlavním vchodem školy.

V r. 2008  škola získala grant na zateplení v hodnotě 25 mil. Kč. Proběhla rekonstrukce školní kuchyně v hodnotě 15 mil. Kč.

V r. 2012 – v rámci školního projektu „Funkce lesa“ byla provedena rekonstrukce školní zahrady, velkou část práce jsme udělali sami. Poprvé proběhl výměnný pobyt s rakouskými žáky ze St. Valentina v Rakousku a se žáky z Dolného Kubína na Slovensku. Na školní zahradě byl vybudován altán, v malé tělocvičně byla položena nová podlaha.

V letech 2013-2014 byla opravena výměníková stanice, položena nová podlaha ve velké tělocvičně, byl zmodernizován kabinet fyziky.

V roce 2015 se škola přihlásila do projektu „Hodina pohybu navíc“ – děti se učí bruslit, hrají míčové hry apod. Dobrá práce ve výuce, zvláště v cizích jazycích, přináší ovoce – v okresních olympiádách v Čj, Aj, Nj žáci obsadili 1. místa, následně v krajských olympiádách dvě 2. místa (Aj, Nj) a jedno 4. místo v Čj. V soutěži „Nejlepší angličtinář Pelhřimovska“ žáci získali 3x 1. místo a 1x 2. místo.

V roce 2016 škola přijala grant ESF Výzva 56: 4 učitelé absolvovali čtrnáctidenní jazykový kurz v zahraničí, 45 žáků + 3 učitelé se zúčastnili týdenního jazykového kurzu v Anglii.

 V lednu 2017 v souvislosti s hodinou pohybu navíc školu navštívila ministryně školství Kateřina Valachová a drobnými dárky ocenila sportovní aktivity žáků 5. ročníku. V roce 2017 přišlo k zápisu žáků do 1. tříd rekordních 89 dětí, z toho bylo 18 odkladů.

 

Granty

2005/2006 – grantový projekt OP RLZ „Podpora implementace RVP – rozvoj klíčových kompetencí“  – čerpáno na vzdělávání učitelů 98 400,- Kč

2006/2007 – grantový projekt OP RLZ „Modernizace škol. vzdělávacích programů orientovaných na rozvoj klíčových kompetencí“ 1 498 010,- Kč

2008/2009 – škola zvítězila v krajském grantovém řízení k programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s projektem „Učíme interaktivně“ a získala na zkvalitnění a modernizaci výuky    4 000 000,- Kč

2009/2010 – grantový projekt ESF – aktivity zaměřené na mimoškolní činnost – adaptační a jazykové kurzy, keramické a výtvarné plenéry  1 500 000,- Kč

2012/2013 – grantový projekt ESF „Šablony“ – zaměřený na individualizaci čtenářské gramotnosti na 1. stupni, výuku Aj ve 3. – 8. roč., chemická praktika, psaní na klávesnici všemi deseti   1 954 000,- Kč

2017/2019 – grantový projekt ESF „Šablony II“ – zaměřený na individualizaci čtenářské gramotnosti na 1. stupni, výuku Aj ve 3. – 8. roč., chemická praktika, psaní na klávesnici všemi deseti 1 435 000,- Kč

2021/2023 – grantový projekt ESF „Šablony III“ – zaměřený na individualizaci čtenářské gramotnosti na 1. stupni, výuku Aj ve 3. – 8. roč., chemická praktika, psaní na klávesnici všemi deseti  980 000,- Kč

Mgr. Miloslav Jirků