+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Interaktivní tabule

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 06
Název klíčové aktivity Začínáme na interaktivní tabuli

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Projekt byl zahájen v roce 2009, kdy se začali proškolovat učitelky prvního stupně. Šlo hlavně o seznámení s IT, jejím ovládáním a možnostmi využití IT při výuce.

Postupně vznikala Metodika práce na IT.

Začali jsme proškolovat žáky 3., 4. a 5. ročníků. Seznamovali jsme je se základními funkcemi interaktivní tabule, práci s perem, písmo, gumování, nový list, kopírování, zmenšování, zvětšování.

V další fázi jsme pracovali s využitím Galerie (administrativa a hodnocení, druhotné zdroje, papírové pozadí, umění, hudební nástroje, notová osnova). Práce s textem a interaktivní Lesson Aktivity Toolkit. Též jsme se věnovali práci s internetem.

Po postupném proškolování jsme zkoušeli tvořit pracovní listy, samostatné práce, interaktivní moduly, krátké prezentace.

Zároveň jsme pracovali na výukových modulech, které jsme s žáky postupně ověřovali.

Dosažené cíle projektu

K práci na IT byly proškoleny učitelky prvního stupně. Postupně byli proškoleni žáci 3. - 5. tříd.

Byla zpracována metodika práce na IT, vytvořeny pracovní listy, soubory samostatných prací, výukové hry na IT, evaluační materiály

Posílili se klíčové kompetence žáků k učení, řešení problémů komunikativní, občanské, sociální a personální.

Zpětná vazba od cílových skupin

Podle zpětné vazby z komunitních kruhů je zřejmé, že žákům se práce na IT líbí, berou to jako vítanou změnu a motivaci k učení. Mohou samostatně pracovat na IT, procvičovat učivo, ale i vyhledávat informace na internetu.

Někteří žáci si vyzkoušeli vytvořit jednoduchou prezentaci na IT. Ostatní ocenili práci svých spolužáků a tím se motivovali pro další práci s IT.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených

  • 3 CD pro výuku práce s IT v 3. – 5. ročníku
  • 1 metodické CD (Začínáme s IT)

CD obsahují:

  • výukové moduly Matematiky, Českého jazyka a Přírodovědy pro 3. - 5. ročníky
  • 15 pracovních listů
  • 9 samostatných prací na samostatné procvičování učiva
  • 3 evaluační listy (Matematika 5. ročník, Vlastivěda 4. ročník a Přírodověda 3. ročník)
  • 3 výukové hry (Český jazyk a Vlastivěda)

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy - www.zs-prazska-pe.cz.

Problémy při realizaci

Po začátku se jevilo jako problém ostych a nedůvěra v novou technologii. Jako komplikace se jevila nepřítomnost dítěte (nemoc..). Také se ukázalo, že se k některým činnostem musíme vracet.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

V dalších letech budeme pracovat na IT, tvořit nové pracovní listy, samostatné práce.

Práce na IT bude součástí vyučovacích hodin.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

Projektu se zúčastňovaly všechny děti, dívky i chlapci.

Do projektu byli zapojeni i žáci se specifickými poruchami učení (využití IT při reedukacích).

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.