+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Bude Země stále modrá?

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 05
Název klíčové aktivity Bude Země stále modrá?

 

Podrobný popis průběhu realizace projektu

V období únor – červen 2009 byly vyhledávány informace na internetu, v odborných časopisech, v naučných dokumentárních pořadech o projevech počasí a o vztahu současných extrémních projevů počasí se změnami klimatu.

Byly pořízeny tři DVD na toto téma – Počasí 1, Extrémní počasí 1, Extrémní počasí 2. Dále byl vytvořen metodický materiál Změny klimatu a závěrečný interaktivní test.

V devátých ročnících probíhala podle vytvořeného metodického materiálu výuka, která byla zakončena prezentacemi žáků. Dále byly vyhledávány informace o alternativních zdrojích energie a jejich užití.

V následujícím období byl vytvořen interaktivní materiál věnující se alternativním zdrojům energie. Pozornost byla věnována vodíku, který v oblasti energetiky často bývá označován za prvek budoucnosti. Dále je v něm značný prostor věnován energii ze Slunce. Ve vytvořeném materiálu se zabýváme využitím sluneční energie na ohřev vody prostřednictvím solárních panelů. Dále jsme se věnovali fotovoltaickým slunečním elektrárnám a jejich rozmístění v ČR a ve světě.

V dalším období jsme se také zabývali využitím jaderné energie. Žáci byli v hodinách seznámeni s funkcí jednotlivých typů elektráren a s možností využití jaderné energie pro mírové účely.

Následně byla zorganizována exkurze do JE v Temelíně. Snažíme se vést žáky k získání rozhledu a k pochopení faktu, že už v současné době je nutné hledat alternativní zdroje energie. A jednou variantou je také využití energie z jádra.

V devátých ročnících se uskutečnila diskuse na téma – Jaderná energie- ano či ne? Tato diskuse navázala na návštěvu v JE Temelín a následné získávání poznatků o této problematice.  Během diskuse se žáci rozdělili na dva tábory. Jedni zastávali a hájili využití jaderné energie, druhý tábor byl přesvědčen, že je třeba hledat alternativní zdroje energie a nestavět nové jaderné elektrárny, protože může docházet k negativním vlivům na prostředí. Zvláště se obávali problematiky jaderného odpadu a možnosti úniku radioaktivity.

Při této diskusi jsme narazili na možnost využití bioplynových stanic jako výrobce energie z odpadů zemědělské produkce, která nezatěžuje životní prostředí a je zcela na přírodní bázi. Proto byl následně vytvořen materiál týkající se právě výstavby a vhodnosti těchto bioplynových stanic. Právě v našem kraji je toto téma velice aktuální, neboť kraj Vysočina podporuje výstavbu těchto stanic, které také přispívají k rozvoji venkova.

Byl vytvořen interaktivní materiál o větrných elektrárnách a kvíz na téma alternativní zdroje energie. Při tomto testu si žáci mohou ověřit svoje znalosti v oblasti alternativních zdrojů energie.

V jarních měsících 2010 byl vytvořen ze sesbíraných dat interaktivní modul, který se zabývá bioplynovými stanicemi, byla vytvořena metodika k modulu alternativní zdroje energie a v rámci fyziky byla ověřena v osmých ročnících. Následně žáci vypracovali svoje referáty.

Do sedmých ročníků byl vytvořen metodický modul šetření energií. Nově vzniklý metodický postup byl také v tomto období ověřen a závěrem byly odprezentovány práce žáků. V devátých ročnících byla ověřena metodika modulu Globální oteplování aneb změny klimatu a opět byly odprezentovány práce žáků.

Na podzim roku 2010 byla opět zorganizována dne exkurze do JE Temelín pro žáky devátých ročníků. Poté následovala řízená diskuse na téma: Jaderná energie ano-či ne? Po zdárné realizaci aktivity jaderná energie ano či ne, která proběhla v minulém monitorovacím období v devátých ročnících, došlo nyní k úpravám v metodickém postupu a byly položeny základy nové metodice. Toto bylo třeba provést, aby na sebe jednotlivé kroky při realizaci této aktivity navazovaly. Také byla vytvořena nástěnka, která vede k zamyšlení i ostatní žáky školy nad tímto tématem.

V tomto období proběhlo také vyhodnocení argumentačních esejí žáků. V těchto pracích žáci prokázali, že se s daným tématem dostatečně seznámili a dokážou o daném problému zcela adekvátně přemýšlet.

V zimních a jarních měsících roku 2011 byl vytvořen základ pro inovaci tématu týkajícího se alternativních zdrojů energie. Protože ve společnosti stále častěji vystupuje do popředí otázka nových zdrojů energie a šetření energií, byly vyhledávány možnosti jak energii recyklovat.

Také byl vytvořen interaktivní materiál zvyšování efektivity a účinnosti elektrických zařízení pomocí dalšího zpracování zbytkového tepla. V rámci této aktivity byla také uskutečněna exkurze do technického muzea v Plzni na výukový modul – V hlavní roli elektřina. Následně byly vytvořeny pracovní listy s křížovkami na téma – elektřina.

Dosažené cíle projektu

podle výpisu z projektu

Všechny cíle, které jsme si na začátku projektu vytyčili, se podařilo splnit.

V období trvání projektu byl vytvořen výukový materiál, který se bude ve vyučovacích hodinách využívat i v dalších letech. Výhodou je interaktivita materiálu a možnost doplňování a další inovace. Projekt umožnil učitelům vytvořit výukový materiál podle vlastních představ a rozšířit tak výuku o jiné způsoby práce.

Projekt naučil žáky samostatně přemýšlet o globálních problémech společnosti.

Žáci se naučili vyhledávat a pracovat s vyhledanými informacemi, získali přehled a dokázali si vytvořit svůj názor na závažná témata týkající se využití energií a ochrany životního prostředí, dokážou hledat příčiny a následky znečištění životního prostředí, prohloubili si vztah k přírodě, seznámili se s problematikou obnovitelných zdrojů, navštívili jadernou elektrárnu a technické muzeum, kde si prohloubili znalosti o výrobě elektrické energie, dokážou jasně formulovat svůj názor a ten také v řízené diskusi obhájit.

Do projektu byli ve výuce zapojeni všichni žáci 7., 8. a 9. ročníků. Posílily se jejich kompetence k učení,  řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská, pracovní.

Zpětná vazba od cílových skupin

Zpětnou vazbou byl zájem a spolupráce při výuce zpracovávaných témat, nadšená diskuse ze strany žáků na zpracovávaná témata a mnoho vytvořených žákovských prací.

Žáci se skutečně velmi intenzivně zajímali o celospolečenské problémy, které přináší moderní způsob života, neboť jsou si vědomi, že do značné míry ovlivňuje i jejich soukromí.

Při aktivitách spojených s plněním projektu vždy dávali bedlivý pozor a aktivně se zapojovali, sami přispívali svými poznatky, pozorovali svoje okolí a navrhovali příklady řešení.

Bylo velmi znát, že je témata využití energií a životního prostředí vskutku oslovila, neboť nadšeně k plnění této aktivity přispívali svými pracemi, které vypracovali na velmi vysoké odborné úrovni.

Aktivitu hodnotili kladně, protože poté, co aktivitu absolvovali, se mohou stát účastníky jakékoli diskuse na témata obnovitelných zdrojů energie, šetření energií, využití jádra a globální změny klimatu a to i mezi dospělými a v odborných kruzích.

Mnoho žáků tato aktivita také ovlivnila při výběru dalšího studia, neboť se těmto otázkám chtějí věnovat i v budoucnosti v profesním životě.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených materiálů: 5 metodických materiálů, 6 modulů na interaktivní tabuli, 6 CD, 4 pracovní listy, 20 výtvarných prací

Poznámky

Plánované hodnoty v této aktivitě byly rozvrženy do dvou samostatně probíhajících činností – SOS volá příroda a Bude Země stále modrá? Proto nejsou v dosažených hodnotách zahrnuty výstupy z kurzů SOS volá příroda, ty jsou v uvedené části.

Problémy při realizaci

Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažnější problémy. Největším problémem při realizaci této aktivity byla roztříštěnost názorů na sledovaná témata v  odborných kruzích. Spousta materiálů v odborných časopisech si často protiřečí a je nutné tento fakt citlivě žákům vysvětlovat.

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy - www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořený materiál v rámci aktivity 05 je udržitelný a předpokládáme jeho využití v dalších letech.

Moduly, samostatné práce, testy a pracovní listy budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku.

Z důvodu, že některé informace zastarávají, bude nutno materiál i nadále průběžně doplňovat v rámci přípravy na výuku.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

Do projektu byli zařazeni a vtaženi všichni žáci z různého sociokulturního prostředí, protože k realizaci projektu docházelo během vyučovacích hodin, jichž se zúčastnili všichni žáci bez výjimky. Nikdo nebyl z výuky vyloučen.

Podrobné informace o prodiskutovávaných tématech získali všichni žáci, neboť všem byl při zpracovávání umožněn přístup k informačním technologiím a k odborným časopisům přímo ve škole. Taktéž účast na exkurzích byla stoprocentní, náklady byly hrazeny.

Výstupy mohli žáci vytvořit v elektronické, ale i v listinné podobě, dle jejich možností a schopností.

Do aktivity byli zapojeni i tělesně postižení žáci, kterým byla při exkurzích zajištěna pomoc osobní asistentky.

Žáci se specifickými poruchami učení byli začleněni do tvořivé činnosti s ostatními bez jakéhokoli omezení, jejich názory byly plnohodnotně přijímány a hodnoceny. Všichni si osvojili dovednost vyhledávání a využívání získaných informací a schopnost vyjádřit a obhájit svůj názor na danou problematiku.

Udržitelný rozvoj

Díky této aktivitě si žáci uvědomili, jak jsme dnes, v době vyspělé technické civilizace, závislí na dodávkách energií, které jsou vyráběny v elektrárnách, teplárnách nebo jinými způsoby.  Společnost je v současné době velice zranitelná v případě, že dojde k výpadku či nedostatku jednoho druhu energie. Proto jsme v rámci projektu vedli žáky k zodpovědnosti a uvědomělému chování při čerpání a užívání energií.

Žáci pochopili skutečnost, že energie se nevyrábí z ničeho, ale dochází k neustálým přeměnám energií. Tudíž k výrobě elektrické energie je nutný určitý zdroj.

Žáci si z předešlých diskusí na téma klasické zdroje energie velmi dobře uvědomili, že lidstvo nemůže jenom brát tyto zdroje, protože je jasné, že jednoho dne dojde k jejich nenávratnému vyčerpání.

Proto jsme se v této aktivitě zaměřili na hledání a propagaci nových, tzv. alternativních zdrojů energie.  Žáci se naučili v rámci této aktivity přemýšlet při svých činnostech logicky a v širších souvislostech. Důraz byl také kladen na ekonomickou stránku a efektivní užívání energie, neboť i energie je druhem zboží, které je v současné době velmi drahou komoditou.

Byli vedeni k tomu, aby dokázali posoudit souvislost mezi užíváním a výrobou energií a životním prostředím. Žáci si tak osvojili kladný vztah k přírodě a k ochraně životního prostředí.

Zaměřili jsme se především na využití vodní energie, větrné energie, sluneční energie, využití biomasy a zbytkového tepla. Zvláštní pozornost jsme věnovali využití jaderné energie, kdy žáci v závěrečné řízené diskusi dokázali zaujmout jasný postoj k tomuto tématu a svůj názor na vhodnost či nevhodnost využití jaderné energie pomocí věcných argumentů obhájit.

Stranou pozornosti nezůstalo sledování souvislosti mezi lidskou činností a životním prostředím. Žáci byli vedeni ke sledování aktualit a k větší otevřenosti a vnímavosti vůči vnějším vlivům a okolnostem, které mohou ohrožovat nejen je samotné, ale i život v odlehlých místech planety.

Aktivita posílila schopnost žáků dávat do souvislostí jevy, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale které mohou mít dalekosáhlé následky.

Cílem této aktivity také bylo, aby si žáci položili otázku, zda může člověk jako jedinec či jako skupina tyto projevy zmírnit či zastavit. Sledovali velkou neohleduplnost vůči životnímu prostředí a přírodě jak z pozice jednotlivců, tak z pozice celospolečenské. Komentovali rozhodnutí, která vedou k velkým erozím půdy, znečišťování vodních toků, vymírání živočišných druhů a především proces nastávajícího globálního oteplování.

Žáci byli vedeni k tomu, aby dokázali posoudit souvislost mezi lidskou činností a životním prostředím. Žáci si tak osvojili kladný vztah k přírodě a k ochraně životního prostředí, protože špatná a nerozumná rozhodnutí, která zohledňuji pouze výnosy, a finanční stránku věci mohou mít ve svých důsledcích pro všechny obyvatele planety ničivý charakter.

Na závěr aktivity žáci vypracovali svoje referáty formou plakátů nebo je vypracovali v digitální podobě. V těchto pracích jasně dokázali, že je dané téma energie a ochrana životního prostředí společně s globálními změnami klimatu, které lze již dnes pozorovat, velmi oslovilo. Ve svých pracích dokázali využít získané informace, utřídit je a následně je dál využít a pracovat s nimi.

S dalšími ročníky budeme tuto aktivitu neustále opakovat a zvyšovat povědomost žáků o již výše zmíněných tématech. Témata alternativní zdroje energie, jaderná energie, šetření energií a dopady změn životního prostředí na globální oteplování budeme i nadále zařazovat do výuky fyziky a to od 7. ročníku do 9. ročníku.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.

Kurz SOS volá příroda

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 05
Název klíčové aktivity Bude Země stále modrá? - Kurz SOS volá příroda

 

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Kurzy „ SOS volá příroda“ jako součást aktivity Bude Země stále modrá? Probíhala v jarních měsících 2009 - 2011 v prostorách rekreačního zařízení DÚSP Černovice - Lhotka u Černovic.

Zúčastňovali se jí žáci 3. až 5. ročníku, kteří navštěvují školní družinu.

Děti přirozeným způsobem poznávaly krásy přírody a její zákonitosti, obyvatele i rostlinstvo. Učily se jí naslouchat, dodržovat zásady správného chování v lese. Snažily se chápat, co jí prospívá a naopak škodí. Velmi si uvědomovaly nutnost její ochrany. Také diskutovaly o jejích proměnách v různých ročních obdobích.

Žáci byli rozděleni do skupinek s názvy broučků, květin a lesních zvířat.

Ve svých družstvech si např. vyráběli maskoty a deníčky, malovali na trička. Sbírali rostliny a vyráběli herbáře i výrobky z nasbíraných přírodních materiálů. Také skládali písničky, básničky a pokřiky. Hráli různé hry, museli se orientovat v prostoru, plnit úkoly, ukázat své znalosti i třídit odpad. Byl uspořádán i velkolepý Ples broučků, kde prezentovali malovaná trička i vyrobená křidélka. Večer se u ohně živě diskutovalo, zpívalo s kytarou a nechyběly ani špekáčky. Po setmění děti hrály noční hry, např. „Strážce lesa.“Většina aktivit byla hodnocena body. Všichni velmi odpovědně a s radostí plnili zadané úkoly a s napětím vždy očekávali i závěrečná vyhodnocení.

Po celou dobu žáci respektovali daná pravidla, vždy se dokázali domluvit, přijmout kompromis. O zadanou práci se spravedlivě dělili ve svých skupinkách, diskutovali o tématech, využívali i fantazii. Všechny vzniklé problémy řešili společně a vždy spolupracovali. Splnili své úkoly a povinnosti.

K dispozici jsme měli vlastní knihy i knihy a encyklopedie zapůjčené z ekologického centra Mravenec. Ve volných chvilkách děti využívaly ke sportovním aktivitám celého areálu rekreačního zařízení.

V případě deštivého počasí jsme činnost přesunuli do společenské místnosti.

Těmto víkendovým akcím vždy předcházely a následně na ně navazovaly diskuse v jednotlivých odděleních školní družiny. Žáci besedovali s myslivci, účastnili se akcí v ekologickém centru Mravenec.

Děti sbíraly i kaštany a žaludy, lupeny a jiné přírodní materiály. Z nich vyráběly různá aranžmá a tak si rozvíjely i estetické cítění. Vše probíhalo s velkým nadšením a radostí.

Pomocí her a různých aktivit jsme dětem nabídly modelové situace, které jim pomohou vcítit se do daného problému a k vytváření kladného vztahu k přírodě.

Děti se naučily sebeovládání, utváření šetrného vztahu ke společnému vlastnictví. Uvědomují si hodnoty vlastní i ostatních. Dokážou se orientovat a pohybovat ve volné přírodě, pracovat s odbornou literaturou. Chápou přírodu jako celek, naučily se zodpovědnosti za svěřený úkol, šetrně zacházet se svěřenou věcí, uvědomují si hodnotu vlastní osobnosti. Celkově si doplnily vědomosti získané při vyučování.

Dosažené cíle projektu

1. Vobdobí trvání projektu byl vytvořen metodický materiál, který budeme nadále využívat i vdalších letech ve školní družině. Výhodou je možnost doplňování a další inovace. Projekt nám dále umožnil vytvořit fotodokumentaci, videozáznamy a interaktivní prezentaci.
2. Projekt umožňuje vychovatelkám vytvořit podle vlastních představ materiál, kterým mohou dětem zábavnou formou prohloubit znalosti zvyučování.
3. Na projektu se různou měrou podílely všechny vychovatelky.
4. Vytvořené materiály umožňují u žáků posílit klíčové kompetence a to především: kompetence ktrávení volného času, řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální.

Zpětná vazba od cílových skupin

Po uskutečnění jednotlivých kurzů se děti formou dotazníků a komunitního kruhu měly možnost vyjádřit k tomu, co prožily a co jim pobyt přinesl a čím byl pro ně samotné zajímavý.

Kurzy hodnotily velmi kladně, o čemž svědčí i velký zájem o účast na dalších kurzech.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených / inovovaných produktů : 3 kurzy, 1 metodika, fotodokumentace

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy -  www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Po ukončení počítáme s tím, že každý rok se 1 x uskuteční kurz s uvedeným programem. Pobyt bude placen z prostředků rodičů.

Problémy při realizaci - co bránilo realizaci

Při realizaci aktivity se nevyskytly žádné závažnější problémy. Hned od počátku byly velmi příznivě přijímány jak dětmi, tak i vyučujícími.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

Podle vytvořeného programu mohou pracovat všichni žáci, pro které byla aktivita určena, ale lze ji využít i pro děti mladší, starší či hendikepované. Program se může přetvářet a upravovat.

Metody práce, které se využívaly při realizaci aktivity – komunitní kruh, besedy, diskuse ve skupinkách k danému tématu, tvořivé dílny, různé formy her – tvořivé, pohybové, tematické, sportovní.

Vše diferencováno podle jednotlivých možností žáků.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.