+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Poučíme se z dějin?

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 03
Název klíčové aktivity Poučíme se z dějin?

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Projekt začal být zpracováván od května 2009, kdy bylo nakoupeno 16 publikací pro učitele i žáky nutné pro realizaci projektu v celkové hodnotě 5 000 Kč. V červnu téhož roku vznikla část metodického materiálu:

1. Holocaust – metodický materiál pro učitele dějepisu – skládá se ze 7 částí:
- Stručné dějiny Židů
- Židé vnašich dějinách
- Pronásledování Židů za 2. světové války
- Jiří Orten: Zákazy
- Transporty do Terezína a život vněm
- Závěr – sumarizace, hodnocení
2. Jak se umíralo – pracovní list pro žáky zpracovává danou problematiku metodami kritického myšlení zaměřenými na porozumění textu a vcítění se do situace člověka vnouzi (viz body č. 4 za Záměrů žádosti o projekt)

Bylo vyrobeno 20 ks židovských hvězd pro zážitkovou hru z projektu.

V září 2009 vznikla další část metodického materiálu pro učitele českého jazyka a literatury Obraz holocaustu v tvorbě českých spisovatelů a ve vzpomínkách A. Frankové. To předpokládalo pročíst tyto primární texty určené pro rozbory ve vyučovacích hodinách:

a) Deník A. Frankové
b) Lustig, Arnošt. Dům vrácené ozvěny
c) Pavel, Ota. Smrt krásných srnců

Metodický materiál předpokládá rozvržení práce do 4 vyučovacích hodin. První hodina je věnována rozboru Deníku A. Frankové, další dvě hodiny novele Dům vrácené ozvěny od A. Lustiga, 4. hodina povídce Smrt krásných srnců O. Pavla.

Práce s texty je založena na metodách kritického myšlení, obsahuje tedy fázi evokační, uvědomění si významu informací i reflexi.

V říjnu 2009 byla též dokončena 7. část metodického materiálu pro učitele Holocaust – Závěr – sumarizace, hodnocení s názvem Víme o nich.

Byl upraven text J. Ortena Z deníku – Zákazy, aby mohl být použit ve 3. části metodického materiálu. O pronásledování Židů za 2. světové války.

Byl vytvořen pracovní list pro žáky s využitím úryvků ze vzpomínek Zdeňky Fantlové Klid je síla, řek´ tatínek a využit při aktivitách 5. části o transportech do Terezína.

Vznikl test pro žáky Dějiny židů a byl včleněn do 1. části.

Práce pokračovaly na jaře r. 2010, kdy byl dokončen pracovní list pro žáky Židé v našich dějinách a zakomponován do 1. části metodického materiálu pro učitele.

Byla završena práce na 1. verzi literárněvědné části projektu Obraz holocaustu v tvorbě českých spisovatelů a ve vzpomínkách A. Frankové.

Vytvořené materiály byly ověřeny při realizaci projektového dopoledne na ZŠ v Nové Cerekvi, jehož se zúčastnilo 18 žáků 7. a 8. ročníků.

Školu navštívil dramaturg Zdeněk Tulis a byla uskutečněna beseda o Wintonově knize výstřižků, žáci zhlédli dokument o Wintonových aktivitách v současnosti a o setkání p. Wintona se studenty a žáky v Praze v Kongresovém centru. Pan dramaturg ocenil názory dětí, které byly zpracovány po zhlédnutí filmu režiséra M. Mináče N. Winton – Síla lidskosti. I jeho produkci mohly naše děti v rámci projektu navštívit. Nejšikovnější děti byly odměněny knižní publikací Nickyho rodina a v závěru byl věnován dostatečný prostor na dotazy dětí k dané problematice.

V únoru až dubnu 2011 byly znovu procházeny všechny již hotové části projektu, byly revidovány a provedeny úpravy tak, jak se nabízely po realizaci jak dějepisné, tak i literárněvědné části projektu v loňském roce.

Realizace dějepisné části projektu ve třídě 9. B proběhla bezproblémově. Žáci stejné třídy využili pozvání občanského sdružení v Nové Cerekvi a zúčastnili se vzpomínkového setkání na paměť židovského pochodu smrti, jemuž podlehli i občané Nové Cerekve.

Byly opět uskutečněny exkurze 9. ročníků do Terezína a Židovského Města pražského.

Květen až červenec 2011 byl věnován studiu materiálů o holocaustu, které byly k dispozici až v poslední době (kniha L. Hetfleischové obsahující pasáže o tom, jak se Židé zasloužili o rozvoj mincovnictví v českých zemích) a přípravě exkurzí. Bylo započato se závěrečnou kompletizací materiálů literárněvědné části projektu o životě a Deníku A. Frankové i se závěrečnou revizí úkolů pro žáky do hodin literární výchovy.

Dosažené cíle projektu

1. Projekt motivoval žáky a žákyně tak, aby pod vedením učitele hledali kořeny holocaustu, ujasnili si základní pojmy související sžidovskou problematikou a antisemitismem vdějinách, odhalovali příčiny i důsledky pronásledování židovského národa
2. Projekt splnil i další cíl – žákům umožnil přímý kontakt skompetentními lidmi, kteří mají žákům co sdělit o problematice holocaustu – spanem dramaturgem Zdeňkem Tulisem, spolupracovníkem p. režiséra M. Mináče, s paní M. Kottovou, která prošla za 2. světové války čtyřmi koncentračními tábory včetně Terezína, sdramaturgem filmu Poslední vlak. Děti zhlédly působivé filmové svědectví o Nicolasi Wintonovi Síla lidskosti a film Poslední vlak. Díky projektu byla školní knihovna obohacena o beletrii a vzpomínkovou prózu o holocaustu. Všechny knihy jsou určeny nejen žákům a žákyním, ale i učitelům a lze si je vypůjčit. Sněkterými (např. Deník Anne Frankové) pracují přímo vhodinách literární výchovy.
3. Projekt umožnil žákům spolupracovat při projektovém dni i rozebírat vybrané ukázky ztvorby našich spisovatelů metodami kritického myšlení. Vjeho rámci navštívili Památník Terezín a Židovské Město pražské.
4. Do projektu byli zapojeni žáci a žákyně, včetně dětí sSPU. Posílil jejich kompetence učební, křešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální. Projekt pracoval nejen se znalostmi žáků, ale přispěl i krozvoji komunikačních dovedností a schopnosti porozumět textu a pomohl žákům a žákyním vcítit se do psychiky pronásledovaných lidí.
5. Byly splněny i požadavky na cykličnost projektu – opakoval se každým rokem buď vúnoru, nebo vbřeznu. Nebyli však do něj zapojeni všichni učitelé českého jazyka, ani učitelé občanské výchovy. Bylo to dáno hlavně organizací výuky a vzdělávání na naší škole. Do projektu byl zapojen další učitel dějepisu a hlavní manažer projektu, který se podílel na exkurzi do Terezína.

Zpětná vazba od cílových skupin

Zpětná vazba od žáků byla pořizována průběžně po skončení jednotlivých aktivit:

1. 3.11. 2009 – vzdělávací program Nicolas Winton – Síla lidskosti – zjišťovali jsme působení programu na žáky otázkami( Jak mě program ovlivnil, co jsem pochopil(a), čemu jsem se naučil(a), co pro mě bylo složité,jak jsem se na programu cítil(a), jací lidé se mi věnovali a o čem přemýšlím po jeho zhlédnutí). Výsledky byly potěšující – kromě dvou žáků vnímaly děti program pozitivně. Děti pak dopisem požádaly pana prezidenta Klause o podporu myšlenky udělit siru Wintonovi Nobelovu cenu míru.
2. Realizace dějepisné části projektu – ze zpětné vazby od žáků vyplynulo, že oceňují formu projektového dne. Vyzdvihují hlavně zážitkové hry a možnost spolupracovat ve skupinách. Mnozí jej považují za velmi náročný.
3. Zpětná vazba zliterárněvědné části projektu nebyla zjišťována, neboť práce probíhala přímo vhodinách literární výchovy v9. ročníku.
4. Děti hodnotily velmi kladně návštěvu Památníku Terezín. Hlavně návštěva Malé pevnosti a hřbitova obětí se zapsala do jejich paměti.
5. Návštěvu Židovského Města pražského hodnotí většina dětí jako velmi náročnou na pozornost, některé se svěřily, že byly zahlceny informacemi. Vbudoucnu by tedy bylo možné vybrat ze všech synagog jen některé a prohlídku muzea zkrátit. Nejvíce na děti zapůsobila Pinkasova synagoga a Starý židovský hřbitov.
6. Svelkým ohlasem se setkaly besedy vZŠ vNové Cerekvi (viz projekt Ztrácející se národ vNové Cerekvi), hlavně besedy sp. Kottovou (vzpomínky na pobyt ve čtyřech KT a zapálení menory za oběti pochodu smrti) a filmové představení Poslední vlak.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených: 1 produkt Holocaust, 2 metodické materiály, 9 pracovních listů, 3 samostatné práce

Publicita projektu

O průběhu i realizaci projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy www.zs-prazska-pe.cz, stejně tak byla uveřejněna zpětná vazba od žáků. Článek o realizaci projektu v ZŠ Nová Cerekev vyšel v Listech Pelhřimovska 15. 2. 2010. Vznikly i nástěnky o všech akcích na chodbách školy.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěna po dobu pěti let po ukončení realizace

Základ aktivity je udržitelný a předpokládáme jeho zařazení do ŠVP Abychom si v životě věděli rady.

Bude probíhat vždy v 9. ročnících.

Uskuteční se projektový den Holocaust a literárněvědná část projektu bude zakomponována do hodin literární výchovy v 9. ročníku.

Návštěva Památníku Terezín a Židovského Města pražského je udržitelná za předpokladu, že se žáci a jejich rodiče budou finančně podílet na hrazení dopravy a vstupného.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

1. Realizace dějepisné části projektu přispěla k rovným příležitostem nabídkou skupinových, individuálních i společných aktivit žáků a žákyň i zařazením zážitkových her. V některých aktivitách – hlavně ve skupinových a zážitkových - se uplatnily velmi dobře děti s SPU.

2. Exkurzí, besed a filmových představení se mohli zúčastnit všichni bez ohledu na svá sociální zázemí v rodinách, neboť byly hrazeny z evropského fondu.

Do všech projektových aktivit jsme zařadili žáka s DMO –  těžkým tělesným postižením a zvládl je.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.