+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Evaluace a autoevaluace

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 07
Název klíčové aktivity Evaluace a autoevaluace

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Práce na projektu byly zahájeny v roce 2009, kdy jsme stanovili oblasti autoevaluace, kritéria a indikátory autoevaluace, proškolili jsme tým v užívání evaluačních nástrojů, zejména v tvorbě testů. Od roku 2010 jsme začali vytvářet nástroje hodnocení pedagogických procesů ve škole, zaměřili jsme se na tvorbu evaluačních testů.

Bylo zakoupeno hlasovací zařízení TurningPoint k interaktivním tabulím. Proškolili jsme se v jeho používání a v tvorbě testů. Vytvořili jsme hlasovací testy z dějepisu, přírodopisu a z matematiky pro 6. až 9. ročník. Do tvorby testů se ve větší míře zapojili zatím dva učitelé.

Všichni učitelé vytvářeli evaluační testy. Bylo vytvořeno 54 testů pro všechny ročníky. Do tvorby testů a jejich ověřování byli zapojeni žáci.

Získané informace z evaluace a autoevaluace se staly důležitým zdrojem propřípadné změny v organizaci výuky, v organizaci práce školy, pro úpravu ve školním vzdělávacím programu.

Vytvořené evaluační testy jsou používány k evaluaci pedagogického procesu: z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka dvakrát ročně, z ostatních předmětů na závěr školního roku.

Hlasovací testy jsou používány v dějepise, matematice a přírodopise. Jejich používáním zvyšujeme zapojení žáků, jejich pozornost oživením hodiny. Rychle ověříme, zda žáci pochopili probírané téma. Testy využíváme nejen ke kontrole porozumění látce, ale jako motivaci na úvod hodiny, aktivaci žáků během výuky a ke zjišťování názorů a postojů žáků.

Dosažené cíle projektu

1. Byl vytvořen studijní dokument Autoevaluace, ve kterém jsou shrnuty oblasti autoevaluace, kritéria, indikátory a nástroje autoevaluace
2. Výstupem jsou evaluační nástroje k ověřování úrovně využívání klíčových kompetencí. V rámci projektu byly vytvořeny evaluační testy kověřování výstupů vjednotlivých vzdělávacích oblastech, vjednotlivých předmětech na 1. i 2. stupni.
3. Vznikly hlasovací testy pro hlasovací zařízení kinteraktivním tabulím zdějepisu, přírodopisu a matematiky pro všechny ročníky druhého stupně.
4. Metodika tvorby testů na hlasovací zařízení.
5. Vytvořené evaluační materiály umožňují u žáků rozvíjet klíčové kompetence.
6. Na projektu se podíleli všichni vyučující.
7. Vroce 2011 jsme provedli evaluaci celého výchovně vzdělávacího procesu – byly napsány evaluační testy.

Zpětná vazba od cílových skupin

Získané informace z evaluace a autoevaluace jsou důležitým zdrojem pro případné změny v organizaci výuky, v organizaci práce školy, pro úpravu ve školním vzdělávacím programu.

Vytvořené evaluační testy jsou používány k evaluaci pedagogického procesu: z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka dvakrát ročně, z ostatních předmětů na závěr školního roku.

Hlasovací testy jsou používány v dějepise, matematice a přírodopise. Jejich používáním zvyšujeme zapojení žáků, jejich pozornost oživením hodiny. Rychle ověříme, zda žáci pochopili probírané téma. Testy využíváme nejen ke kontrole porozumění látce, ale jako motivaci na úvod hodiny, aktivaci žáků během výuky a ke zjišťování názorů a postojů žáků. Učitelé i žáci oceňují rychlost zpětné kontroly po každé otázce, v průběhu testování, po skončení testu. Hlasovací testy přináší rychlé, přehledné, kvantifikované výstupy, možnost archivace výstupů a statistik. To oceňují zejména učitelé. Někteří žáci mají někdy pocit, že hlasovali lépe, než jim ukazuje vyhodnocení testů. Zařazení hlasování do výuky je pro žáky zajímavou formou ověřování i opakování učiva.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených produktů: 54 evaluačních testů, 149 hlasovacích testů (evaluační testy na hlasovací zařízení TurningPoint)

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy -  www.zs-prazska-pe.cz

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěna po dobu tří roků

Do tvorby hlasovacích testů se zapojí další učitelé. Vzniklé testy budou sdíleny, doplňovány a budou vytvářeny další.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

Do používání evaluačních a hlasovacích testů se zapojují všichni učitelé a všichni žáci podle svých schopností a dovedností. Opakování učiva a ověřování naplňování výstupů a kompetencí pomocí hlasovacího zařízení přispívá k rovnému přístupu ke vzdělávání žáků z různého prostředí, s různými učebními styly i se specifickými potřebami učení. Všichni odpovídají na stejné otázky ve stejný okamžik, otázky lze číst nahlas, případné nepochopení zadání vysvětlit. V evaluačních testech jsou voleny různé úkoly, různé typy otázek, tím je umožněn rovný přístup ke vzdělávání žáků se SPU. Při hodnocení zohledňujeme žáky s různými poruchami učení i žáky nadané.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.