+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Interaktivní výukové moduly

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 04
Název klíčové aktivity Interaktivní výukové moduly

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Aktivita byla zahájena v únoru 2009 pracovní poradou vedoucích předmětů zeměpis, přírodopis, přírodověda a vlastivěda, kde jsme se blíže seznámili s požadavky  A4, proběhlo prvotní rozdělení požadavků pro jednotlivé předměty, stanovili jsme si, jak zahájíme činnost v aktivitě. Po jednotlivých předmětech jsme sestavili pracovní týmy, stanovili jsme zapojení členů do aktivity a vytvořili jsme plán pro období trvání grantu, způsob vedení dokumentace, zápisů….

V dalším období byl promýšlen a navržen konkrétní postup, kterým se budeme řídit při tvorbě výukových modulů v jednotlivých předmětech. Stanovili jsme si strukturu – motivační aktivizující část, výkladová část se zápisem, shrnující část. Při tvorbě modulů využijeme křížovky, kvízy, doplňovačky, spojovačky a další formy práce, moduly doplníme podle možností obrazovou částí.

V rámci zeměpisu jsme realizovali motivační zeměpisnou vycházku z Bácovic do Pelhřimova spojenou s exkurzí do meteorologické stanice v Košeticích.

Tvorbu modulů pro výuku, procvičování a zkoušení, jsme zahájili výběrem informací a pojmů z dosud získaného materiálu. Pracovali jsme v pracovních týmech Z, Př, Vl a Pří nebo individuálně a snažili jsme se zpracovávat konkrétní tematické celky učiva. Podařilo se provést úvodní utřídění materiálů, a rozdělit si práci podle ročníků a předmětů.

Pracovali jsme s mapami a plány a našli jsme si www stránky, ze kterých budeme i dále čerpat. Zvládli jsme přípravu kvízů a procvičovacích modulů na interaktivní tabuli.

V závěru roku 2009 a od následujícího roku 2010 byli do některých částí aktivity zapojeni žáci.

V zeměpise, přírodovědě a vlastivědě byly moduly vytvářeny na interaktivní tabuli SMART BOARD, v přírodopise na tabuli ACTIVE BOARD. V rámci školy proběhlo školení o používání tabule SMART BOARD. V prvním čtvrtletí roku 2010 jsme pokračovali ve shromažďování, třídění materiálů a tvorbě modulů a pracovních materiálů pro žáky. V rámci aktivity jsme si na pracovní schůzce upřesnili minimální počty konkrétních výstupů za jednotlivé předměty.

Od září 2010 jsme v některých částech aktivity začali ověřovat a následně doplňovat již vytvořený materiál. V říjnu proběhla pracovní schůzka, kde jsme zhodnotili počet výstupů z aktivity po předmětech a vytvořili jsme seznam požadovaných publikací, které chceme zakoupit pro aktivitu.

V období od ledna 2011 jsme se zaměřili hlavně na ověřování vytvořeného materiálu v jednotlivých předmětech, některé moduly byly ověřené v plném rozsahu, v některých předmětech byly vyzkoušené pouze části vhodné pro výuku. Proběhla pracovní porada s manažery projektu ohledně úkolů do konce školního roku a zpracování konečných výstupů projektu. Ve všech částech aktivity jsme si proto rozvrhli práci po měsících do konce školního roku 2010/2011 a stanovili jsme si, že od začátku školního roku 2011/2012 budeme pracovat na kompletaci a formě konečných výstupů.

V závěrečném období projektu jsme kontrolovali veškerý vytvořený materiál a pracovali jsme na konečné úpravě modulů, samostatných prací, testů a pracovních listů. V jednotlivých předmětech jsme doplňovali popis, metodický materiál, použitou literaturu a začali jsme kompletovat a doplňovat výstupy pro odevzdání.

Dosažené cíle projektu 

V období trvání projektu byl vytvořen výukový materiál, který budeme v hodinách využívat i v dalších letech. Výhodou je interaktivita materiálu a možnost doplňování a další inovace.

1. Projekt umožnil vyučujícím naučit se pracovat sinteraktivní tabulí a zdokonalit se po technické stránce – práce na PC, sinternetem…….
2. Projekt umožnil učitelům vytvořit výukový materiál podle vlastních představ a rozšířit tak výuku o jiné způsoby práce.
3. Projekt předpokládal, že se na něm budou podílet učitelé, kteří vyučují zeměpis, přírodopis, vlastivědu a přírodovědu, což bylo splněno.
4. Do projektu byla zapojena většina žáků 1. a 2. stupně, včetně dětí sSPU. Posílil jejich kompetence učební, křešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální.
5. Vrámci projektu jsme uskutečnili motivační vycházku spojenou snávštěvou meteorologické stanice vKošeticích.

Zpětná vazba od cílových skupin          

Zpětnou vazbou byl zájem a spolupráce při výuce zpracovaných témat, kladné hodnocení psaní výpisků, doplnění obrázky.

Práci s interaktivními moduly žáci hodnotili většinou kladně, pro přehlednost a strukturovanost probírané látky, zvláště kladně byly hodnocené připravené výpisky.

S největším zájmem přistupovali žáci k interaktivním úkolům, protože je baví přímá práce na tabuli – hlavně spojovačky, třídění pojmů, doplňovačky a různé křížovky.

U většiny žáků jsme se s kladným hodnocením setkali ohledně grafického a obrazového zpracování výstupů.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených / inovovaných materiálů: 10 produktů, 50 modulů, 108 pracovních materiálů, 22 pracovních listů, 1 metodický materiál

Poznámky

Bylo vytvořeno více výukových modulů, pracovních listů a testů.

Do uvedených počtů nejsou zahrnuty pracovní listy, samostatné práce a testy, které jsou přímou součástí modulů.

Metodický materiál samostatný uvádíme jeden, ale pokyny, jak s moduly pracovat jsme začlenili do popisu a pokynů v rámci modulů.

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy - www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěna po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořený materiál v rámci aktivity 04 je udržitelný a předpokládáme jeho využití v dalších letech.

Moduly, samostatné práce, testy a pracovní listy budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku.

Z důvodu, že některé informace zastarávají, bude nutno materiál i nadále průběžně doplňovat v rámci přípravy na výuku.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

S vytvořenými materiály mohou pracovat všichni žáci podle ročníků, pro které jsou výstupy  - moduly, samostatné práce, pracovní listy……určené.

Aktivity zařazené ve výstupech jsme se snažili volit tak, aby byly srozumitelné, stručné a doplněné pokynem, jak pracovat. Každý vyučující má možnost doplnit materiály tak, aby vyhovovaly podmínkám třídy- složení třídy, počet žáků, přítomnost žáků se specifickými poruchami nebo tělesným postižením.

Pokud jsou ve třídě žáci bez specifických poruch učení, budeme přihlížet pouze k rozdílům daným výkonností žáků a počtu žáků ve třídách. Vyučující musí zvážit, v jakém rozsahu materiál použije a zda bude pracovat individuálně, skupinově nebo s celou třídou.

U většiny aktivit je práce možná s interaktivním nebo tištěným materiálem, popřípadě lze zvolit obě varianty. Natištěný materiál lze použít jako evaluační, popřípadě kontrolní u vybraných žáků.

Pro žáky se specifickými  poruchami je nutné zvážit do jaké míry je porucha pro žáka omezující. Aktivity nejsou příliš obsáhlé, proto je hlavně v interaktivní podobě žáci většinou zvládnou.

Pro žáky s poruchou psaní, je možné vytisknout některé stránky jako poznámky (ostatní žáci si opíší samostatně). Tito žáci si pak mohou podtrhat hlavní myšlenky v textu.

Pro žáky s poruchou čtení je vhodné zadání přečíst nahlas a dát navíc žákovi text pro samostatnou práci. Pro tyto žáky je možnost upravit délku tištěných textů

K žákům s tělesným postižením je nutné přistupovat velmi individuálně, předkládat tištěný materiál a nejlépe zajistit přístup k počítači.

V interaktivních modulech a ostatních výstupech jsme se snažili vytvořit různé typy pracovních materiálů, aby materiál rozvíjel všechny klíčové kompetence.

Většina modulů poskytuje i údaje nad rámec výuky a dává tak žákům možnosti, aby si ve vlastním zájmu vyhledaly další informace a nepovažovali tematický celek v předloženém rozsahu za konečný.

Vyučující mohou podle vlastního uvážení rozšířit žákům celky o vhodné informace a další fotodokumentaci.

Moduly dávají žákům i nové možnosti pro vytváření vlastních prezentací a práci s technikou.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.