+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Interaktivní výuka jazyků - anglický jazyk

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 01
Název klíčové aktivity Interaktivní výuka jazyků - anglický jazyk

 

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Realizace projektu probíhala tak, jak byla na začátku naplánována.

Jako první byly vytvořeny a důkladně připraveny jazykové kurzy pro šestý a sedmý ročník uskutečňované na Lhotce.

Následovalo vytvoření dvou souborů modulů se zaměřením na „to be a have got“pro 3. a 5. ročník.

Dále byla zpracována slovní zásoba pro nižší ročníky formou výukových modulů na interaktivní tabuli.

Zpracovány interaktivní moduly se zaměřením na gramatické jevy „to be a have got“ pro 4. ročník.

V průběhu realizace aktivity byly realizovány jazykové kurzy vždy v květnu každého školního roku. Na závěr byly vypracovány interaktivní moduly se zaměřením na reálie anglicky mluvících zemí.

Tímto byl splněn a dokončen blok všech naplánovaných aktivit.

Dosažené cíle projektu

Cíle aktivity, byly naplněny beze zbytku. Bylo vypracováno více materiálů, než bylo plánováno.

Vyučující  vytvořili velké množství interaktivních modulů zaměřených na reálie anglicky mluvících zemí, slovní zásobu pro nižší ročníky a gramatické jevy „to be a to have“.

Vznikly soubory pro samostatnou práci, které zajistí vyučujícím výbornou pomůcku při procvičování učiva.

Součástí interaktivních modulů jsu i výukové hry a evaluační materiály.

Každoročně byly uskutečněny jazykové kurzy pro 6. a 7. ročník.

Zpětná vazba od cílových skupin

Zpětná vazba byla ověřena u jazykových kurzů, kdy tato byla vždy velmi pozitivní a tyto jazykové kurzy byly u dětí velmi oblíbené, o čemž svědčí i velký zájem o ně i v dalších letech.

Žáci kladně reagovali také na ostatní dokumenty, které jsou ve výuce postupně uplatňovány.

Ukazuje se, že přístup, který byl zvolen k realizaci aktivity, byl přijat správně.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených materiálů – 72 dokumentů na interaktivní tabuli (slovní zásoba, mluvnice, reálie (Anglie, Austrálie a USA), volný čas, rodina apod.

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy -  www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořený materiál v rámci aktivity je udržitelný a předpokládáme jeho využití v dalších letech.

Kurzy budou pravidelně pořádány s přispěním rodičů.

Moduly budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku. Z důvodu, že některé informace zastarávají, bude nutno materiál i nadále průběžně doplňovat v rámci přípravy na výuku.

Rovné příležitosti

Jednotlivé výstupy tzn. (interaktivní moduly, jejichž součástí jsou evaluační materiály, výukové hry, pracovní listy, dále i soubory pro samostatnou práci) jsou navrženy a sestaveny tak, aby do nich mohli být zapojeni všichni žáci včetně žáků pocházejících ze sociálně  znevýhodněného  a kulturně odlišného prostředí (to jsou často děti z rodin s méně stimulujícím jazykovým prostředím, nižší podporou rodiny, nižší mírou pracovně-profesních vzorů či nižším materiálním vybavením rodiny),děti s handicapem,se specifickými poruchami učení, případně i děti cizinců nebo příslušníků národnostních menšin.

Tyto interaktivní moduly jsou komponovány tak, aby byly srozumitelné pro všechny bez rozdílu, jsou diferencovány dle ročníků, pracují s internetem, obsahují velké množství obrazových materiálů pro doplnění a lepší pochopení právě probírané látky, dále nepřeberné množství her, které ji upevní a procvičí a vyučujícímu následně poskytnou zpětnou vazbu.

Jsou srozumitelné a přístupné pro všechny žáky bez rozdílu a snaží se o to, aby byl každý žák vzděláván v anglickém jazyce v souladu se svými možnostmi a schopnostmi a dostal šanci na rozvinutí svého potenciálu.

Jsou k dispozici v elektronické podobě, takže např. žáci s handicapem, kteří používají různé kompenzační pomůcky (notebook atd.) je mohou dostat přímo v této podobě, aniž by si museli psát poznámky atd.

Totéž lze říci i o jazykových kurzech, kde se žáci seznamují s jazykem zábavnou a netradiční formou, které jsou díky projektu dostupné pro všechny žáky, bez ohledu na jejich finanční situaci. Zde je jediným omezením (pro těžce handicapované žáky) ubytovací zařízení Lhotka, které není bohužel bezbariérové.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.

Interaktivní výuka jazyků - německý jazyk

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 01
Název klíčové aktivity Interaktivní výuka jazyků - německý jazyk
 

 

Podrobný popis průběhu realizace projektu

Prioritou naší školy je jazyková vybavenost žáků. Žákům 6. až 9. ročníků, kteří si jako volitelný předmět zvolili výuku druhého jazyka, a to německého, je nad rámec výuky nabízen jazykový kurz v německém jazyce.

Kurzu se zúčastňuje maximální počet 15 žáků. V květnu nebo červnu probíhá tento kurz na Lhotce u Černovic.

Kurz je zaměřován na procvičení znalostí německého jazyka, upevnění látky probrané během školního roku, na doplnění látky, na prohloubení znalostí reálií německy mluvících zemí a na konverzaci v německém jazyce. V rámci projektu byly realizovány tři jazykové kurzy.

Při přípravě materiálů na jazykové kurzy byly používány náměty z učebnic, z dostupných doplňkových materiálů pro procvičování německého jazyka, které byly zakoupeny v rámci realizace tohoto grantu a náměty ze školení metodiky výuky německého jazyka.

Účast žáků na kurzech je dobrovolná, někteří žáci se hlásí opakovaně, proto musí být náplň kurzů obměňována, doplňována. Žáci devátých ročníků pomáhají během kurzu při přípravě aktivit, při jejich vyhodnocování, některých aktivit se sami účastní.

V souvislosti s používáním interaktivních učebnic při výuce vzniká potřeba interaktivních modulů pro procvičení učiva a rozvoj dovedností a kompetencí žáků.

Bylo vytvořeno patnáct materiálů, které vychází z učebnic Start mit Max 1. díl,  Deutsch mit Max 1. a 2. díl.  Vzniklé materiály mohou být použity jako doplňkové materiály i při práci s jinými učebnicemi. 

Prvních třináct modulů je připraveno na IT Promethean ActivInspire, 14. a 15. moduly na IT SmartBoard.

Pro zvýšení aktivity žáků při procvičování učiva, a to gramatiky, slovní zásoby, porozumění čtenému textu i komunikativních dovedností byly vytvořeny výukové hry. Vzniklé materiály mohou být použity ve vyučovacích hodinách i při realizaci kurzů německého jazyka.

Východiskem pro vznik souboru Pracovní listy, evaluační materiály, soubory pro samostatnou práci žáků z německého jazyka byla zkušenost, že probírané gramatické jevy i tématické okruhy je třeba důkladně procvičit i nad rámec učebnice a pracovního sešitu. Vycházejí z učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl. Mohou být však pužity jako doplňkové materiály i při práci s jinými učebnicemi. Využívány mohou být k procvičování i ověřování zvládnutí gramatického jevu. Je možné doplňování o další cvičení a jejich úprava.

Dosažené cíle projektu

1. Vobdobí trvání projektu byl vytvořen výukový materiál, který budeme vhodinách využívat i vdalších letech. Výhodou je jeho interaktivita a možnost doplňování a další inovace.
2. Byly vytvořeny interaktivní moduly, pracovní listy, evaluační materiály, samostané práce, hry
3. Projekt umožnil učitelům vytvořit výukový materiál podle vlastních představ za využití nových vyučovacích metod
4. Vytvořené výukové materiály umožňují u žáků účinně rozvíjet klíčové kompetence
5. V rámci projektu byly každý rok realizovány kurzy německého jazyka, na tyto kurzy byly zakoupeny potřebné materiály

Zpětná vazba od cílových skupin

Jazykové kurzy nabízíme žákům 6. až 9. ročníků. Počet účastníků je omezen, žáci o kurzy mají zájem.

Na konání jazykových kurzů oceňují zejména změnu prostředí a pestrost metod výuky a procvičování německého jazyka, výuku zábavnou formou, která usnadňuje učení i komunikaci. Děti pracují v malých skupinkách, ve kterých se lépe rozmluví.

Kladně hodnotí aktivity v přírodě, hlednání a plnění úkolů, dramatizaci pohádek, doplňování textů a zpěv německých písniček.

Také pracovní listy a soubory samostatných prací žáků kladně hodnotí možnosti práce na IT, další procvičení a zopakování probíraných témat.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených materiálů: 15 interaktivních modulů, 2 samostatné práce, 10 pracovních listů, 1 soubor evaluačních materiálů, 8 výukových her, 1 metodický list

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy -  www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořený materiál v rámci aktivity 01 je udržitelný a předpokládáme jeho využití v dalších letech.

Moduly budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku.

Kurzy německého jazyka budou pokračovat i nadále.

Problémy při realizaci

co bránilo realizaci

Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažnější problémy. Hned od počátku byly velmi příznivě přijímány jak dětmi, tak i vyučujícími.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

Cílem projektu bylo zlepšování vyučovacích metod a materiálů tak, aby podporovaly rovný přístup žáků ke vzdělání.

V rámci projektu byly vytvořeny produkty pro vzdělávání všech žáků, tedy i žáků se specifickými vzdělávacími potřebami – se specifickými poruchami učení i žáků nadaných.

S vytvořenými materiály mohou pracovat všichni žáci podle ročníků, pro které jsou výstupy určené. Byly vytvořeny interaktivní moduly pro práci s interaktivní tabulí.

Používáním interaktivních tabulí a počítačů zvyšujeme počítačovou gramotnost a informovanost o technologiích běžně dostupných.

Zavádíme výukové metody podporující rovné příležitosti ve vzdělání, využíváme vlastních pracovních a výukových materiálů vzniklých v rámci projektu.

Účastí na jazykových kurzech zvyšujeme jazykovou vybavenost všech žáků, vytváříme atmosféru spolupráce s důrazem na rozvoj individuálních schopností.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.

Interaktivní výuka jazyků - český jazyk

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 01
Název klíčové aktivity Interaktivní výuka jazyků - český jazyk

 

Podrobný popis průběhu realizace aktivity

Aktivita byla zahájena v roce 2009 pracovními schůzkami, na kterých jsme konkretizovali cíle, kterých chceme dosáhnout, a řešili celkovou organizaci činnosti.

Ve své práci jsme se nejdříve zaměřili na tvorbu vlastních interaktivních modulů z mluvnice, abychom mohli při výuce co nejdříve využívat veškerou nově nakoupenou techniku (produktů tohoto typu bylo v té době velmi poskrovnu a ucelené interaktivní učebnice ještě vůbec neexistovaly). Každé vytvořené prezentaci předcházelo vyhledávání potřebných informací v odborné literatuře tak, aby moduly ve své výsledné podobě optimálním způsobem shrnovaly do jednoho výukového materiálu to, co jsme považovali za nejlepší a nejdůležitější, a aby maximálním způsobem odpovídaly našim výukovým požadavkům.

Všechny prezentace byly průběžně ověřovány v běžných hodinách českého jazyka. Bylo - li třeba, provedli jsme drobné úpravy či dodatky.

Obdobným způsobem pak vznikal v červnu 2011 i modul literatury.

Přestože v únoru 2010 vznikl ještě jeden příspěvek k interaktivní výuce mluvnice (Pravopis velkých písmen), naši hlavní pozornost jsme v tomto roce upřeli hlavně k výuce literatury, jelikož se na trhu objevily první kvalitní interaktivní učebnice mluvnice, které naši výuku zpestřily.

Zaměřili jsme se hlavně na konkrétní možnosti využití metod kritického myšlení, se kterými jsme se seznámili na odborných školeních a o jejichž účinnosti a efektivitě jsme se mohli sami mnohokrát přesvědčit.

Prvním příspěvkem v této oblasti byl vznik tzv. projektového dne inspirovaného knihou regionálních pověstí Babičko, povídej…, ke kterému byla v březnu vypracována metodika.

Žáci se nejprve formou přednášky a prezentace seznámili s prací autora, učitele zeměpisu v naší škole, poté ve skupinách zpracovávali jednotlivé pověsti a tuto svou práci následně prezentovali před ostatními.

V únoru 2010 vznikl materiál pro 8. ročník k seznámení se s  životem a dílem Boženy Němcové, v červenci soubor textů k učivu o našich nejstarších pověstech určený pro výuku v 7. ročníku. Kromě toho bylo nutné věnovat se i vyhledávání vhodných článků v časopise 21. století Junior, který se nám svým obsahem jeví jako obzvlášť inspirativní a využitelný při výuce žáků 2. stupně.

V červenci byl dále vytvořen souhrn požadavků a doporučení pro zápis mimočítankové četby a jeden pracovní list pro samostatnou práci s textem v 6. ročníku.

Zkušenosti s praktikováním skupinové práce o hodinách českého jazyka nás vedly k nutnosti zaměřit se též na možnosti hodnocení osobního pokroku a míry osvojení jednotlivých klíčových kompetencí. Po studiu odborné literatury bylo vytvořeno několik evaluačních materiálů k reflexi a sebereflexi tak, aby pokud možno přesně odpovídaly našim potřebám a zkušenostem.

V srpnu jsme dostatku volného času využili k přípravě a vytvoření prvních metodických listů zavádějících metody kritického myšlení přímo do výuky (konkrétně v 7. ročníku).

Na podzim 2010 vznikl interaktivní modul z mluvnice věnovaný učivu o podstatných jménech.

Počínaje prosincem 2010 jsme se naší činností rozhodli mimo původní plány zareagovat na nepříznivé výsledky mezinárodního testování čtenářské gramotnosti, kdy u českých žáků došlo oproti roku 2000 k obrovskému propadu znalostí a hlavně čtenářských dovedností. Rozšíření naší původně plánované činnosti bylo motivováno úvahou, že zavádění jakýchkoli nejnovějších metod do výuky je pouze málo účinné v momentu, kdy žáci sami nečtou a následně nezvládají základní práci s textem.

Rozhodli jsme se pomoci jim hlavně s výběrem vhodné mimočítankové četby, protože dnes rozhodně není jednoduché orientovat se v záplavě nabízených knižních novinek. Pokusili jsme se prostřednictvím nově zavedené školní nástěnky zprostředkovávat různá doporučení zajímavých knih přečtených přímo našimi žáky, která dále doplňujeme zveřejňováním některých příznivých recenzí z časopisů či vydavatelských katalogů

V posledním roce 2011 byla naše činnost též rozmanitá – jednak vzniklo ještě několik nových materiálů, jednak se doplňovaly a upravovaly všechny stávající.

Pro všechny vyučující byl však asi největším přínosem nákup nových odborných publikací a učebnic.

Vytvářeli jsme evaluační materiály prověřující znalosti českého jazyka ve všech ročnících 2. stupně.

Byl vytvořen soubor pro samostatnou práci žáků 6. ročníku věnovaný knize Staré řecké báje a pověsti.

Vznikl interaktivní výukový modul z literatury obsahující části Počátky světového písemnictví a Národní obrození a tři metodické listy k výuce literatury v 9. ročníku.

Další činnost se týkala už jen závěrečné úpravy modulu z mluvnice a materiálů k výuce literatury 7. ročníku. Vznikla ještě jedna část mluvnického modulu týkající se mnohoznačnosti slov.

Dosažené cíle projektu

podle výpisu z projektu

1. Vobdobí trvání projektu byl vytvořen výukový materiál, který budeme vhodinách využívat i vdalších letech. Výhodou je jeho interaktivita a možnost doplňování a další inovace.
2. Projekt umožnil učitelům vytvořit výukový materiál podle vlastních představ za využití nových vyučovacích metod
3. Vrámci projektového dne byl vytvořen soubor aktivit, které nenásilným způsobem propojují učivo českého jazyka s jinými předměty
4. Vytvořili jsme si vlastní evaluační materiály, které nám pomohou srozvíjením klíčových kompetencí žáků
5. Vznikla nová výstavní plocha věnovaná výhradně knihám a mimočítankové četbě, která žákům nabízí možnost sdílení vlastních čtenářských zážitků
6. Rozšířili jsme si naši učitelskou knihovnu o nové, inspirativní publikace
7. Na projektu se podíleli všichni vyučující českého jazyka, byla posílena vzájemná spolupráce

Zpětná vazba od cílových skupin

Při využívání vytvořených výukových materiálů žáci velmi dobře spolupracovali.

Oceňovali např. přehlednost modulů, pestrost metod práce a jejich zajímavost, možnost pracovat ve skupinách či samostatně.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených / inovovaných materiálů: 2 interaktivní moduly, 4 soubory pro samostatnou práci, 4 pracovní listy, 6 evaluačních materiálů, 7 metodických listů

Projektový den „Babičko povídej …“

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy - www.zs-prazska-pe.cz.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěna po dobu pěti let

Všechny vytvořené výukové i evaluační materiály budou vyučujícími využívány při běžné výuce i v dalších letech, podle potřeb je možné je doplňovat či pozměňovat.

Moduly budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku.

Problémy při realizaci

co bránilo realizaci

Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažnější problémy. Hned od počátku byly velmi příznivě přijímány jak dětmi, tak i vyučujícími.

Rovné příležitosti

popis aktivit přispívající k rovným příležitostem

S vytvořenými materiály mohou pracovat všichni žáci podle ročníků, pro které jsou výstupy určené.

Materiál je velmi vhodný i pro hendikepované děti, ty si pomocí myši mohou vytvářet svůj materiál, jednoduše tvořit poznámky k látce apod.

Všechny vytvářené materiály vznikaly s ohledem na to, aby byly použitelné pro všechny žáky ze všech sociálních vrstev a aby nevyžadovaly žádné speciální materiálové zabezpečení od rodiny.

Materiály napomáhají lepší diferenciaci a individualizaci výuky, aniž kohokoli znevýhodňují, každý dostává příležitost rozvíjet osobní schopnosti a dovednosti tak, jak je v jeho možnostech.

Výstupy aktivity je možno využít jednak v listinné, jednak v elektronické podobě, prostřednictvím webových stránek jsou pak k dispozici i pedagogům z jiných škol.

Domníváme se, že setkáváním se s novými technickými možnostmi výuky a s novými vyučovacími metodami se naši žáci stávají do budoucna konkurenceschopnějšími.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.