+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Vnitřní řád školní jídelny

   
 

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 1. Provozní doba ŠJ je 6.00 - 14.00 hod

 

 1. Do jídelny mají přístup jen strávníci řádně přihlášení.

 

 1. Výdej obědů do jídlonosičů - 10.30 - 11.00 hod.

 

 1. Výdej obědů:    - pro žáky        - 10.45 - 13.45 hod.

                                                           - cizí strávníci    - 11.25 - 11.45 hod. a 12.25 - 12.45 hod.

 

 1. Odhlášky stravy přes internet (internetové odhlášky)  nebo odhlašovací terminál provádí každý strávník sám nejpozději den předem vždy do 12.30 hod. Nemocné žáky lze odhlásit na tel. čísle 565 322 176  do 8.00 hod ráno, v době nemoci má žák nárok na oběd pouze 1. den, další den oběd buď odhlásit nebo za plnou cenu.

 

 1. Odhlašování obědů pouze: nemoc, výlety, exkurze, sportovní akce mimo školu, služební cesty, dovolená.

 

 1. Zaměstnanci ZŠ mohou obědy čerpat i v době omluveného pracovního volna (nemoc)  za plnou cenu oběda.    

 

 1. Odhlášku celé třídy (popř. skupiny) při hromadných akcích pořádaných školou odhlásí třídní učitel (popř. vyučující) v kanceláři vedoucí ŠJ ihned, jakmile zná termín akce (termín, třída, počet žáků). Odhlášku na terminálu si provede každý žák samostatně.

 

 1. Hlásit vedoucí ŠJ všechny změny, pokud žáci nejdou na oběd v době, která jim byla určena na rozvrhu (divadlo,kino,sport. akce apod.)

- zodpovídá zástupce ředitele a vedoucí akce.

 

 1. Výdej oběda pouze na bezkontaktní čip. Bez něho nebude oběd vydán.

 

 1. Při ztrátě čipu je nutné zakoupit nový za 100,-Kč. Při ukončení školní docházky nebo odchodu ze školy se částka 100,-Kč za čistý a nepoškozený čip vrací.

 

 1. Platba stravného     - záloha na červen splatná nejpozději 20. září

                                               - platba za září až květen splatná vždy k dvacátému

                                               - platba za červen vyúčtována ze zálohy

 

Pokud stravné nebude zaplaceno do dvacátého v měsíci, bude stravování zastaveno k pátému následujícího měsíce.

(Např. obědy za září zaplatit do 20. října, obědy za říjen zaplatit do 20. listopadu atd.)

 

 1. Pokud nedojde k odhlášení obědů, je strávníkovi účtován celý měsíc. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí nejpozději den předem, do 12.30 hodin

 

 1. Způsob úhrady za stravné:   

                                                    - platbou z účtu – strávníci zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám

                                                    - fakturou / FKSP - ZŠ Na Pražské Pelhřimov /

                                    Stravné je účtováno zpětně po uplynutí účetního období za skutečně odebrané obědy.

 

 1. Použité nádobí si každý strávník odnáší k odkládacímu okénku, kde vše řádně roztřídí.

 

 1. Dozor v jídelně v době obědů zajišťují vychovatelky ŠD a učitelé ZŠ. Úklid rozlitého jídla a pití zajišťují uklízečky školy

 

 1. Zákaz odnášení veškerého nádobí ze školní jídelny.

 

 1. Výběr 2. oběda musí být proveden strávníkem dva dny předem, vždy do 8.00 hod. 2. oběd se nebude vařit, přihlásí-li se méně než 50 strávníků.

 

 1. Na pití se používá pouze jedna sklenička – nápoj možno doplnit.

 

 1. Při odchodu strávníků (odstěhování apod.) ze ZŠ je nutné tuto změnu včas nahlásit v kanceláři ŠJ.

 

FINANČNÍ ZÁSADY

 

1. Cena oběda je stanovena kalkulací. Do ceny oběda se započítává:

- finanční náklady na potraviny

- režijní náklady

- mzdové náklady

          - zisk/DPH/

 1. Žákům a zaměstnancům ZŠ je cena stanovena z finančních nákladů na potraviny. Ostatní náklady se neúčtují.

 

 1. Od 1. 9. 2005 je stanovena cena oběda podle věku žáka vyhláškou 107/2005

 

 1. ŠJ si vyhrazuje případnou změnu ceny oběda podle nárůstu ceny surovin nebo nákladů.

 

Ochrana majetku školy

----------------------------------

- žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování

- žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny

- škodu na majetku školní jídelny, kterou způsobí žák  z  nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka uhradit v plné výši

 

 

 

 

 

Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a pedagogickými pracovníky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žáci docházející do školní jídelny dodržují pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dozoru a dalších oprávněných osob, zároveň se nesmí dopouštět rasismu a šikany,

 

 

V Pelhřimově 1. 9. 2015

 

                Mgr. Luděk Charouzek                                                                   Dana Žatečková

               ředitel školy                                                                             vedoucí ŠJ