+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

 

Školní družina ve školním roce 2023-2024

Plán na školní rok 2023-2024

Motto: „Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“

 

Září

 • výzdoba družiny, chodeb
 • sportujeme na hřišti
 • výtvarné soutěže
 • kolektivní hry, soutěže a hry v odděleních
 • didaktické hry
 • zimní stadion – bruslení
 • sportujeme v tělocvičně

Říjen

 • „Drakiáda“ – soutěž o nejhezčího draka, výstavka
 • spolupráce – „Jeřabina a naše školní družina, vyrábění s Jeřabinou“
 • Halloween – výroba lampionů, strašidel – „Strašidlení“
 • zimní stadion – bruslení
 • sportovní hry v tělocvičně

Listopad

 • výrobky z přírodnin, koláže z přírodnin
 • konstruktivní hry
 • hry na hřišti, vycházky do přírody
 • výroba čertů a mikulášů
 • výroba podzimních věnců, podzimní výzdoba oddělení
 • zimní stadion – bruslení
 • sportování v tělocvičně

 

Prosinec

 • adventní čas, výzdoba třídy, chodeb
 • výroba vánočních přání, adventních věnců
 • vycházky zimní krajinou
 • čerti a čertice u nás
 • Den otevřených dveří – ukázka činností, prodej výrobků
 • zimní stadion – bruslení
 • sportujeme v tělocvičně
 • beseda o primární prevenci

Leden

 • zimní radovánky – bobování, vycházky, pobyt venku
 • soutěže na sněhu – nejlepší sněhulák, iglú
 • soutěživé hry v odděleních
 • výroba výzdoby do oken
 • zimní stadion – bruslení

Únor

 • výroba „valentýnek“
 • pohádkový karneval – výroba masek
 • masopust na náměstí spojený s průvodem
 • míčové hry v tělocvičně
 • didaktické hry, kolektivní hry, konstruktivní hry
 • sportování v tělocvičně
 • beseda o primární prevenci

Březen

 • „Jaro je tu“ – vítání jara
 • Jeřabina mezi námi a vyrábění s Jeřabinou
 • velikonoční vyrábění
 • přáníčka ke Dni Matek
 • pobyt na zahradě školy, školním hřišti
 • sportovní soutěže na hřišti

Duben

 • Den Země – úklid okolí školy a hřiště
 • výtvarná soutěž – jarní tématika
 • velikonoční výzdoba oddělení
 • hudební školička
 • Rej čarodějnic – soutěž o nejhezčí čarodějnici
 • hry v oddělení
 • pobyt na zahradě školy, školním hřišti
 • sportovní soutěže na hřišti

Květen

 • malování na chodníku
 • adaptační kurzy – Hříběcí
 • hry na hřišti
 • družinová olympiáda – sportujeme na školním hřišti
 • práce s moduritem – výroba dárků pro maminky

Červen

 • Dětský den
 • Vítání prázdnin
 • školní výlety
 • pobyt na školním hřišti
 • adaptační kurzy – Hříběcí
 • míčové hry na školním hřišti

 

Zájmové kroužky ve školní družině

 

 • Vyšívání – p. vychovatelka Ivana Chaloupková
 • „Ferda Mravenec“ – práce všeho druhu – p. vych. Pavlína Drábková
 • Základy šachu – p. vychovatelka Alena Rejzková
 • Šachy pro pokročilé – p.vychovatel Martin Havelka
 • Sportovní hry pro 1.a2.třídy – p.vychovatelka Alena Augustová
 • Keramický – p. vychovatelka Jana Zadražilová
 • Sportovní chlapci pondělí a středa – p. vychovatel Martin Havelka

 

Zájmové kroužky ŠD budou otevřeny při min. počtu 10 žáků.

Do zájmové činnosti ŠD se mohou přihlásit i ostatní žáci.

 

Provoz školní družiny: 6:00 – 16:30 hodin

Počet oddělení: 7

Vychovatelky:  Iva Chaloupková – vedoucí vychovatelka

                           Pavlína Drábková

                           Alena Rejzková

                           Jana Zadražilová   

                           Martin Havelka

                           Jana Lhotová

                           Alena Augustová

 

 

Přílohy:

Vnitřní řád školní družiny:

Základní škola Na Pražské 1543, příspěvková organizace

se sídlem v Pelhřimově

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Č.j.:

 1.9.2023

Vypracoval:

Iva Chaloupková, vedoucí vychovatelka

Schválil:

Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne

1.9.2023

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2023

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9.2023

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

Obecná ustanovení

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem  provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

Zásady směrnice:

- musí být vydána písemně,
- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,
- nesmí být vydána se zpětnou účinností,
- vzniká na dobu neurčitou.

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je dohled nad  žáky,  zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky se zaměstnanci nebo školském zařízení

1.1Žáci  jsou povinni

a) řádně docházet do školní družiny,

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

c) oznamovat údaje, které jsou  podstatné pro bezpečnost  žáka  a změny v těchto údajích.

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

1.5 Žák má právo  na ochranu  před  jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.6 Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

1.7 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

2. Provoz a vnitřní režim školského zařízení   

Přihlašování a odhlašování

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

2.2 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě  pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti  a další podobné činností spojené s pobytem  mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla v pěti splátkách – za období září – říjen, listopad - prosinec, leden - únor, březen - duben, květen - červen. Výše úplaty je 100 Kč měsíčně na jedno dítě a je stanovena předem na celý školní rok. Výše úplaty za ranní družinu činí 50 Kč měsíčně na jedno dítě. Úplata se vybírá formou školní pokladny.

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu  potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost  prokáže řediteli.

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.

 

3. 10 Organizace činnosti

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6 do 16.30 hodin.

3. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

 1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 3. požádá o pomoc Policii ČR, 

 

3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

Jednotlivé hodiny jsou organizovány tak, aby nepřesáhly počet 30 žáků. Žáci z vyšších ročníků – 4., 5. třídy totiž docházejí ke svým kmenovým vychovatelkám nepravidelně z důvodu delšího vyučování, odchodu na zájmové kroužky,… Někteří přihlášení žáci navštěvují ŠD pouze v ranních hodinách – viz. zápisní lístek. Evidence dětí je uvedena v tabulce – viz. třídní kniha.

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny. 

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům  přípravu na vyučování.

3. 6 Činností družiny se mohou  zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

3.7. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.8. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům  přípravu na vyučování.

 • Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
 • Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
  s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 • Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů  i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou  nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
 • Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně  řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během  pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou  prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá  za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým  potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech  nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných  průtahů  vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.     

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků.

 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli nebo vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe a plně si za ně zodpovídají.     

 

 6. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1.9.2020
 5.  

Pelhřimov dne 1. 9. 2023

 

                                                                              Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy

 

Žádost o uvolnění

Žádost o uvolnění ze školní družiny

Žádám o uvolnění ................................................................................. třída…………ze školní družiny dne ...................................... v .................................. hodin. Dítě si vyzvedne před budovou školy..........................................................................nebo půjde sám / sama. Prohlašuji, že okamžikem odchodu mého dítěte ze školní družiny přebírám veškerou odpovědnost vyplývající z dohledu nad dítětem.

V Pelhřimově dne .................................................

podpis rodiče...................................................................

 

 

Vážení rodiče, veškeré informace o akcích pořádaných školní družinou včetně fotodokumentace  najdete  v sekci fotogalerie - školní družina.

 

Přiložené dokumenty ŠD