+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        

Žákovská interaktivní učebna

Souhrnná informace o realizaci projektu OPVK

Číslo aktivity projektu 02
Název klíčové aktivity Žákovská interaktivní „učebnice“ dějepisu

Podrobný popis průběhu realizace projektu

K rozhodnutí vytvořit výukové moduly na dějepis nás přivedl nápad propojit téma historie s možnostmi nejmodernější techniky, a tak dát výuce dějepisu novou a atraktivnější formu, která by bavila žáky i učitele. Prostřednictvím SMART Board (dotykové tabule propojené s počítačem) začaly vznikat výukové programy, které by měly děti zaujmout a přivést je k zájmu o naši i světovou historii.

Aktivita Žákovská interaktivní „učebnice“ dějepisu byla zahájena v únoru 2009 vytvořením plánu pro období trvání projektu, způsob vedení dokumentace, zápisů a především rozvržením jednotlivé práce. Byla vybrána řada učebnic korespondujících s ŠVP naší školy, podle nichž měly interaktivní žákovské učebnice dějepisu vznikat.

V dalším období byl promýšlen a navržen konkrétní postup, kterým se bude řídit tvorba výukových modulů - rozhodnuto bylo, jak budou moduly vypadat a co budou obsahovat.

Stanovena byla jejich struktura - motivační aktivizující část, výkladová část se zápisem, obrazová část, odkazová část přinášející další informace k tématu a rozšiřující učivo a shrnující část - opakování a procvičování adekvátní věku žáků. Při tvorbě modulů tak bylo využito různých her, křížovek, kvízů, doplňovaček, interaktivních modulů z galerie Smart Notebook - Lesson Activity Toolkit.

Již v roce 2009 (jarní měsíce) začala práce se sběrem dat. Vznikaly seznamy vhodných internetových stránek, které mohly obohatit obsah a vzhled výukových modulů. Často šlo o časově náročnou práci, která se ale v konečné fázi vyplatila. Materiál se třídil, pomáhal získávat představu o obsahu a vzhledu modulů.

Začaly vznikat první výukové moduly pro 6. třídu - pravěk a starověk (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína). Každý modul byl specifický svým obsahem, vzhledem i formou opakování.

S ohledem na věk dětí bylo opakování pojato jako společenská hra, s jasně danými pravidly.   V závěru roku 2009 a od následujícího roku 2010 byli do některých částí aktivity zapojeni i žáci. Seznámili se s novým způsobem výuky, poznávali práci s interaktivními moduly. Jejich reakce, nápady, podněty byly důležitou složkou při další práci na výukových modulech.

Pokračovalo se ve sběru materiálu, již vzniklé moduly se upravovaly (velikost písma, barevnost, obrazový materiál). Dostupné informace na internetu se začaly rozšiřovat, bylo nutné vracet se k jednotlivým modulům a doplňovat je o vhodnější odkazy a obrazový materiál.

Od dubna 2010 vznikla skupina žáků 6. tříd (9 chlapců – viz monitorovací indikátory), kteří pracovali na modulech pod pedagogickým vedením. Přicházeli s mnoha zlepšujícími nápady především v oblasti procvičování a opakování, tak se tvorba modulů stala záležitostí nejenom pedagogického dozoru, ale dětí samotných.

Vznikaly další moduly, které se upravovaly, vylepšovaly pro potřeby žáků. Moduly začali ověřovat a pracovat s nimi i další učitelé dějepisu, kteří přicházeli s dalšími návrhy a zlepšeními. Postupně tak vznikly kompletní výukové moduly pro šestou, sedmou, osmou a devátou třídu. 

Období od ledna 2011 bylo zaměřeno hlavně na ověřování vytvořeného materiálu v jednotlivých třídách, některé moduly byly ověřené v plném rozsahu, v některých předmětech byly vyzkoušené pouze části vhodné pro výuku. Moduly se dále upravovaly, přišla nová opatření vztahující se např. k používání odkazů ve sdíleném materiálu, nebo o ochraně autorských práv. Upravována byla i grafická podoba modulů – dostávaly stejný vzhled, vytvořeny byly speciální ikony s příkazy pro zjednodušení používání modulů. Začala postupně i práce na kompletaci a formě konečných výstupů.

V závěrečném období projektu byl kontrolován veškerý vytvořený materiál a pracovalo se na konečné úpravě modulů, samostatných prací a metodice. V jednotlivých modulech byly upřesňovány popisy, použitá literatura a začala kompletace a doplňování výstupů pro odevzdání.   

Dosažené cíle projektu

1. Vobdobí trvání aktivity byl vytvořen kompletní výukový materiál pro dějepis 2. stupně, který bude využíván vhodinách i vdalších letech. Výhodou je interaktivita materiálu a možnost doplňování a další inovace.
2. Aktivita také umožnila vyučujícím naučit se pracovat sinteraktivní tabulí a zdokonalit se po technické stránce – práce na PC, sinternetem…….
3. Aktivita umožnila vytvořit výukový materiál podle vlastních představ a rozšířit tak výuku o jiné způsoby práce.
4. Aktivita vznikla ve spolupráci sdětmi ZŠ Pelhřimov, Na Pražské, ty se staly spoluautory veškerého materiálu, měly možnost do něj zasahovat, upravovat ho a navíc mají tuto možnost i vbudoucnosti, protože materiál je interaktivní a lze ho měnit podle požadavků a potřeb dětí.

Do aktivity byla zapojena většina žáků 2. stupně, včetně dětí s SPU. Posílila jejich kompetence učební, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální

Zpětná vazba od cílových skupin

Zpětnou vazbou byl značný zájem žáků i učitelů o spolupráci při výuce zpracovaných témat, ale i jejich samotné tvorbě, zlepšení výsledků dětí v dějepise, snadnější zapamatování probírané látky, zvýšený zájem o historii…

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů

Počet nově vytvořených materiálů:

4 žákovské „učebnice“ dějepisu (6. – 9. ročník), 144 samostatných interaktivních modulů, 1 metodický materiál, 3 evaluační listy. Vše uloženo na CD.

Bylo vytvořeno podstatně více výukových modulů, neboť při původním navržení počtu konečných výstupů nebyl dostatek zkušeností s prací na interaktivní tabuli a nebylo možné odhadnout přesnou strukturu budoucího produktu.

Do uvedených počtů nejsou přesně zahrnuty interaktivní hry, které jsou přímou součástí modulů, lze je ovšem z modulů vyjmout a pracovat s nimi samostatně.

Samostatný metodický materiál je uváděn pouze jeden, ale vzhledem ke společné struktuře všech výukových modulů, platí pro všechny čtyři produkty – to znamená, že ho lze využít čtyřikrát.

Publicita projektu

O průběhu i realizace projektu byla informována veřejnost na webových stránkách školy -  www.zs-prazska-pe.cz.

10 výukových modulů – dějepis pro 6. třídu bylo zveřejněno na www.veskole.cz

Problémy při realizaci

Při realizaci aktivity se nevyskytly žádné závažnější problémy. Hned od počátku byly velmi příznivě přijímány jak dětmi, tak i vyučujícími.

Jediným problémem byla velikost jednotlivých modulů, neboť látka v nich obsažená musela odpovídat časové dotaci výukové hodiny.

Později ale (především po zkušenostech během hodin) bylo rozhodnuto, že moduly poskytnou co nejvíce informací a bude na vyučujícím, jak si materiál či látku během hodiny rozvrhne.

Udržitelnost projektu

jak bude zajištěn po dobu pěti let po ukončení realizace

Vytvořený materiál v rámci aktivity 02 je udržitelný a předpokládáme jeho využití v dalších letech.

Moduly budou využívány v rozsahu, který si určí vyučující v daném ročníku. Z důvodu, že některé informace zastarávají, bude nutno materiál i nadále průběžně doplňovat v rámci přípravy na výuku.

Rovné příležitosti

S vytvořenými materiály mohou pracovat všichni žáci podle ročníků, pro které jsou výstupy určené.

Materiál je velmi vhodný pro hendikepované děti, ty si pomocí myši mohou vytvářet svůj materiál, jednoduše tvořit poznámky k látce apod.

Úplná aktivita, veškerá dokumentace je k nahlédnutí u ředitele Základní školy Pelhřimov, Na Pražské 1543.

E-mail: reditel@zs-prazska-pe.cz

Telefon: +420 565 323 952

Veškeré výstupy k této aktivitě najdete v příloze níže.