+420 565 323 952

SDÍLEJTE NÁS        
  27. 08. 2020

Opatření k organizaci činnosti školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid 19

Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace

 

Opatření k organizaci činnosti školy ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid 19

 

Provoz školy

 

1. Činnost školy bude probíhat od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

2.  Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

3.  Žáci nejsou povinni ve společných prostorách školy (šatny, chodby, toalety) používat roušky na ochranu dýchacích cest.

4.  Škola nemá stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy. Vstup do školy bude žákům umožněn průběžně bez omezení.

5.  Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně

     do učeben podle platného rozvrhu.

6.  Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách nebo odděleních

     školní družiny.

7. V případě krizových či mimořádných opatření může škola přejít na distanční formu výuky, která je pro žáky povinná.

 

Hygienická pravidla

1. U vstupu do budovy školy, v každé učebně, na toaletách a u tělocvičny jsou k dispozici

     prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

2.  V co nejkratším čase po příchodu do budovy školy si každý žák důkladně umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu bude opakovaně upozorňovat.

3.  Větrání učeben otevřením oken a následným prouděním čerstvého vzduchu do učeben

     se bude provádět pravidelně, opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovacích hodin.

4.  Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – na toaletách a  v učebnách papírovými ručníky na jedno použití.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19 u žáka

1.  Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

2.  V případě zpozorování příznaků respiračního onemocnění patrných již při příchodu žáka

     do školy, nebude žák vpuštěn do budovy školy, pokud bude přítomen jeho zákonný zástupce.

3.  Pokud budou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy a nebude přítomen zákonný zástupce žáka, bude tato skutečnost zákonnému zástupci neprodleně oznámena a zákonný zástupce bude vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy. Stejný postup bude uplatněn i při zjištění příznaků respiračního onemocnění v průběhu vyučování.

4.  Do doby příchodu zákonného zástupce do školy, bude žák s příznaky respiračního onemocnění izolován od ostatních přítomných ve škole (žáků, zaměstnanců) v předem připravené samostatné místnosti pod pedagogickým dozorem. Po příchodu do školy zákonný zástupce dítě převezme a opustí s ním v nejkratším možném čase budovu školy.

5.  Upozornění: zákonný zástupce žáka je po převzetí dítěte povinen telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

6.  Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li lékařskou zprávou, že netrpí infekční nemocí.

             

Mgr. Luděk Charouzek, ředitel školy  ZPĚT NA PŘEHLED AKTUALIT